Naslov projekta: Krepitev skupnega prehoda na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo s celostno in digitalno podporo MSP-jem v čezmejni regiji SI-AT

Akronim projekta: VIRIDI

Prednostna naloga programa: Odpornejša in bolj trajnostna regija

Specifični cilj: 1.2: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

Trajanje projekta: 1.10.2023-30.9.2026

Skupna vrednost projekta: 1.375.236,00 EUR

Financiranje: Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Partnerji projekta VIRIDI:

 

Cilj projekta:

Splošen cilj projekta je spodbuditi in okrepiti potencial čezmejnega sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo MSP-jev in drugih ciljnih skupin ter učinkovito rabo virov in digitalizacije v poslovnih in tehnoloških procesih različnih gospodarskih panog. Vzpostavljena bo nova čezmejna mreža akterjev, razvita nova pilotna čezmejna VIRIDI digitalna platforma za krožno gospodarstvo, VIRIDI akademija in dobra praksa poslovnega modela za krožno gradbeništvo in nova vrednostna veriga.

 

Povzetek projekta:

Skupni izziv VIRIDI projekta je prehod v zeleno, krožno gospodarstvo v čezmejnem območju SI-AT, ki je ključen za doseganje evropskih ciljev - do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost z bolj trajnostnim načrtovanjem izdelkov, zmanjšanjem količine odpadkov in opolnomočenjem državljanov, s poudarkom na gospodarskih sektorjih, velikih porabnikih surovin in energije. Projekt naslavlja izziv prepočasnega prehoda v krožno gospodarstvo, še posebej malih in srednjih podjetij (MSP-jev), premajhen razvoj potenciala za bolj konkurenčno čezmejno regijo.

Zaznati je:

a) premajhno izkoriščenost priložnosti, ki jih zeleni in krožni prehod ponujata, z vidika črpanja državnih in EU sredstev, ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, npr. v predelavi odpadkov v proizvode, poznavanja okoljskih, finančnih in družbenih prihrankov, novega zaposlovanja, odpiranja novih trgov in tržnih niš;

b) pomanjkljivo sodelovanje na odločevalskem nivoju, npr. pomanjkanje skupnih čezmejnih ukrepov, strategij;

c) premajhno uvajanje digitalizacije poslovnih procesov podjetij na področju krožnega gospodarstva; d) prisotnost prevelike odvisnosti od globalnih vrednostnih verig (surovin, energentov, proizvodov), ki so zaradi družbenopolitičnih razmer postale nezanesljive, zato je nujno, da se vrednostne verige vzpostavijo čim bolj lokalno in regionalno s pomočjo uvajanja recikliranih surovin in obnovljivih virov energije.

S projektnimi aktivnostmi in povezovanjem partnerjev ter različnih ciljnih skupin pričakujemo naslednje spremembe:

a) nove krožne dosežke, rešitve, ukrepe za spodbujanje bilateralnega sodelovanja in krepitev potenciala čezmejnega območja za prehod v krožno gospodarstvo ter učinkovito rabo virov in uvajanje digitalizacije;

b) prve inovativne čezmejne prakse za spodbujanje krožnega prehoda;

c) vzpostavitev nove čezmejne mreže MSP-jev in drugih ter prvo čezmejno platformo za krožni prehod.

 

Koristi:

 • Razvite, prevzete, razširjene rešitve partnerjev bodo trajnostno koristne ciljnim skupinam z namenom krepitve prehoda v krožnost in sodelovanja v čezmejni vrednostni verigi v krožnem gradbeništvu.
 • Projekt je osnovan na načrtovanem pristopu: skupna čezmejna priprava, izvedba, sofinanciranje ter delitev aktivnosti po partnerjih, ki se ne podvajajo ter na povezovanju in mreženju s ciljnimi skupinami, ki jim je omogočen lažji, hitrejši in učinkovit prehod v krožno gospodarstvo; identificiranju izzivov gospodarstva in družbe ter ovir, tudi kulturnih in teritorialnih razlik na programskem območju.
 • Potrebe so v izboljšanju gospodarske razvitosti, zmanjšanju onesnaževanja, večji uporabi odpadkov kot novih virov, dvigu dodane vrednosti čezmejnega sodelovanja in razvoja avstrijske Koroške, ter ostalih regij v AT in SI, vzpostavitvi čezmejne krožne mreže.

 

Novost/ izvirnost: prehod v krožno, digitalno gospodarstvo je zahteven proces, ki zahteva inovativen in celovit pristop, nova znanja in povezovanje z rešitvami, kot so:

 1. prva čezmejna pilotna, digitalna platforma VIRIDI, nova medsektorska čezmejna mreža v SI in AT;
 2. čezmejni poslovni model v podporo podjetjem za krožni prehod in učinkovito rabo virov v gradbeništvu in drugih gospodarskih sektorjih;
 • VIRIDI čezmejna krožna akademija, izobraževalni modul za uvajanje krožnosti, digitalnih orodij za zeleno, krožno gospodarstvo z uporabo digitalnih orodij krepitev zavedanja, znanja in kompetenc podjetij in drugih ciljnih skupin;
 1. izdelava izvirnih dokumentov, npr. za potrebe gospodarstva in dobre krožne prakse; nova čezmejna vrednostna veriga v krožnem gradbeništvu - uporaba sekundarnih surovin, recikliranih odpadkov in IKT orodij; katalog o snovno učinkovitih in digitaliziranih krožnih praksah, novi čezmejni krožni poslovni model; identifikacija in preseganje zakonskih ovir v zvezi s prehodom odpadkov v proizvode.

 

REZULTATI PROJEKTA:

 • Vključili bomo najmanj 50 podjetij (MSP) na čezmejnem programskem območju, iz sektorjev: predelovalna industrija (kovinska predelovalna, plastična industrija), lesna industrija, gradbeni in energetski sektor.
 • Rešitve in rezultati projekta VIRIDI, bodo služili kot ena od najboljših inovativnih čezmejnih praks spodbujanja lažjega in učinkovitega prehoda k zelenem in krožnemu gospodarstva z uporabo prve digitalne platforme za zeleno in krožno gospodarstvo, ki bo omogočala uspešno povezovanje/mreženje in sodelovanja med MSPji in drugimi ciljnimi skupinami.
 • Projekt VIRIDI, ki je osnovan na skupni čezmejni pripravi, izvedbi, sofinanciranju ter delitvi aktivnosti po partnerjih, ki se ne podvajajo ter sloni na identificiranih izzivih in ovirah ter teritorialnih razlikah na programskem območju nudi naslednje rešitve:
  • Vzpostavitev medsektorske čezmejne mreže v Sloveniji in Avstriji s krožnega gospodarstva, s poudarkom na MSPjih, ki bo delovala v okviru prve bilateralne pilotne in trajnostne digitalne platforme VIRIDI, ki ni spletna stran, temveč interaktivna dvojezična digitalna platforma.
  • VIRIDI čezmejna digitalna platforma, delujoča po principu enotne vstopne točke (stičišče - hub) in »vse na enem mestu« (One-Stop Shop), s katero bomo vsem ostalim načrtovanim aktivnostim projekta s ciljno prispevali k poglobljenemu čezmejnemu partnerskemu sodelovanju in trajnosti dosežkov

 

Spletna stran programa: http://www.si-at.eu/