Drava-Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave-za Dravo.

Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe "Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami iz "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse projektov TRUD (Trajnostno upravljanje območja reke Drave), SEE River (Sustainable Integrated Management of 
International River Corridors in SEE Countries), LIVEDRAVA (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji). Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami.

Obdobje trajanja projekta: 01. 06. 2019 do 31.03.2023

Prijavitelj projekta: Mariborska razvojna agencija - http://www.mra.si/drava-natura-2000-reka-za-prihodnost.html

Partnerji v projektu:

  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
  • Direkcija Republike Slovenije za vode
  • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
  • Občina Starše
  • Občina Duplek
  • Občina Središče ob Dravi

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Iztok Uhan

 

image004 1