Naslov projekta: Historical CAstle ParkS (Zgodovinski grajski parki)

Trajanje projekta: junij 2017 – maj 2020

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG V-B, Srednja Evropa 2014-2020

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Mirjana Nenad


Partnerji:

 • Mestna občina Velenje (Slovenija) – vodilni partner
 • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija),
 • Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo (Slovenija),
 • Fondazione Villa Ghigi (Italija),
 • Województw o Kujawsko-Pomorskie (Poljska),
 • Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija” (Hrvaška),
 • Grad Varaždin (Hrvaška),
 • Općina Bedekovčina (Hrvaška),
 • Comune di Ferrara (Italija),
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalneg o S.A. (Poljska)

 

Cilj projekta

Glavni cilj projekta HICAPS je prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje naravne in kulturne dediščine za trajnostno rast regij v Srednji Evropi z osrednjim fokusom na zgodovinskih grajskih parkih ter razvojem strategij in orodij, ki bodo javnemu in zasebnemu sektorju zagotavljala potrebno usposobljenost.

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij.


Rezultati

Glavni rezultati projekta HICAPS so:

 • transnacionalna strategija vrednotenja kulturne dediščine in potencialov zgodovinskih parkov s poudarkom na tehničnih, organizacijskih in finančnih vidikih upravljanja kulturnih območij;
 • orodje za podporo odločanju za samoocenjevanje lokalnih procesov o kakovosti in učinkovitosti v procesu vrednotenja in za uporabo kulturne dediščine kot sredstva za lokalni / regionalni razvoj.

Rezultati projekta vključujejo tudi sprejetje lokalnih akcijskih načrtov v partnerskih regijah na podlagi razvite strategije o kulturni dediščini in potencialih zgodovinskih parkov za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja. V okviru projekta bodo organizirana usposabljanja in izdelan transnacionalni priročnik o najprimernejših orodjih za predstavitev in promocijo kulturne in naravne dediščine osebam s posebnimi potrebami. Vse te rezultate bodo projektni partnerji testirali na pilotnih lokacijah, kjer načrtujemo revitalizacijo zgodovinskih grajskih parkov.


Koristi za lokalno okolje:

Na Ptuju bomo v pilotne aktivnosti vključili območje parka Turnišče. Izdelan bo lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih revitalizacije parka, kjer bodo predstavljeni ukrepi, ki so že izvedeni ali se bodo izvajali s kratko-, srednje- in dolgoročno perspektivo. Organizirali bomo usposabljanje za javni sektor na temo, kako pristopiti k izboljšanju stanja na področju zgodovinskih grajskih parkov. Zbrali bomo izkušnje in predloge udeležencev in jih vključili v pripravo smernic za prenovo.

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega pomembnega naravnega kulturnega spomenika želimo z delno prenovo parka obogatiti ter ohraniti vrednote in vsebine tako, da bo ponudba zanimiva za obiskovalce vseh generacij in ciljnih skupin. Ob prenovi bomo raziskali vsa zgodovinska dejstva in iskali nove rešitve.

Prenova parka bo vključevala gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev obstoječega okolja. Uredili bomo sprehajalne poti s pripadajočo opremo (osvetlitev poti, klopi za sprehajalce, koši za smeti, stojala za kolesa) ter ponovno posadili manjkajoča drevesa. Odstranili bomo arhitekturne ovire (očistili park), tako da bo park dostopen vsem. Prav tako bomo označili pomembne naravne in kulturne vrednote z učnimi opisi, ki bodo olajšali spoznavanje naše dediščine.

S prenovo parka bomo izboljšali dostopnost tako za lokalno prebivalstvo kot za turiste, da bodo lahko uživali v lepotah parka Turnišče, ki je zavarovan kot naravna vrednota državnega pomena za zoološke in botanične vrste. S projektom želimo prebivalcem Ptuja in okolice ponuditi obnovljeno mesto za uživanje v naravi, ki bo dostopno vsem.

 

Spletna stran projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html
Facebook profil: @HicapsInterregCentral
(https://www.facebook.com/HicapsInterregCentral/)