Naslov projekta: Connecting the hinterland via sub-nodes to the TEN-T core network (Povezovanje transportnega zaledja preko vozlišč s primarnim TEN-T omrežjem)

Trajanje: september 2017 – avgust 2020

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 – 2020

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Mirjana Nenad


Partnerji:

 • Ministrstvo za promet in kmetijstvo zvezne države Thüringen (Nemčija) – vodilni partner
 • Okrožje Sömmerda (Nemčija) – projektni partner
 • Višja poklicna šola Erfurt (Nemčija) – projektni partner
 • KORDIS JMK (Češka) – projektni partner
 • Pisarna maršala Wielkopolske regije (Poljska) – projektni partner
 • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija) – projektni partner
 • Prometno združenje Bratislava (Slovaška) – projektni partner
 • Lombardska regija (Italija) – projektni partner
 • Prometni institut Ljubljana d.o.o. (Slovenija) – projektni partner
 • Ministrstvo za promet in digitalno infrastrukturo (Nemčija) – pridruženi partner
 • Prometno združenje Mittelthüringen (Nemčija) – pridruženi partner
 • DB (Deutsche Bahn) regionalna podružnica za jugovzhod (Nemčija) – pridruženi partner
 • Razvojna agencija Thüringen (Nemčija) – pridruženi partner
 • Družba za upravljanje javnega prevoza Sömmerda (Nemčija) – pridruženi partner
 • Južno Moravska regija (Češka) – pridruženi partner
 • Mesto Rosice (Češka) – pridruženi partner
 • Občina Zastávka (Češka) – pridruženi partner

 

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je povezati sekundarne transportne železniške povezave v regijah srednje Evrope s primarnimi železniškimi transportnimi potmi trans-evropskega transportnega omrežja (TEN-T). Projekt stremi k vzpostavitvi železniških sekundarnih vozlišč (t.i. subnodes) v srednje velikih srednjeevropskih mestih, ki bi zaledja povezala z osnovnim trans-evropskim železniškim omrežjem.

V okviru projekta bodo pripravljene strategije (SubNodes Strategy) s strateškimi umeritvami kako predlagane povezave v železniškem prometu uresničiti in uvesti v regijske prometne strategije.

 

Pričakovani rezultati projekta

 • Vzpostavitev intermodalnih sekundarnih vozlišč v zaledju s TEN vozlišči; zaradi slabe razvitosti intermodalnega transporta v ruralno urbanih okoljih srednje Evrope, želimo v okviru projekta razviti strategijo, kako bolje povezati omenjena področja s primarnimi vozlišči.
 • Privabiti potnike k uporabi intermodalnega potovanja; vsebina strategij bo uspešna le, če bodo potniki uporabljali javni prevoz – intermodalno potovanje mora postati atraktivno. Spodbuditi je potrebno lokalne in regionalne ponudnike javnih prevozov, da le-te naredijo hitrejše, zanesljive, udobne in dostopne.
 • Transport prilagoditi potnikovim potrebam; projekt želi povečati število uporabnikov javnega prevoza v zalednih območjih TEN-T omrežja – to dosegamo z implementacijo zapisanih smernic v strategijah v lokalno, regionalno in državno prometno regulativo.

 

Koristi za lokalno okolje

ZRS Bistra Ptuj bo v okviru svojih projektnih nalog v lokalnem okolju izvedla kampanjo ozaveščanja ljudi o prednostih javnega prevoza. S projektom želimo spodbuditi uporabo javnega prevoza. Intermodalno uporabo javnega prevoza bomo spodbujali z izvedbo projekta ”bike-on-train”, s katerim bomo prvi v Sloveniji potnikom omogočili kombinirano uporabo kolesa in vlaka pri njihovih potovanjih.

Skozi Slovenijo potekata dva primarna prometna evropska koridorja in v sklopu tega bo projektni partner Prometni inštitut Ljubljana pripravil regionalni implementacijski načrt, kateri bo predstavljal vzpostavitev dveh vozlišč v Sloveniji – v Ljubljani in Mariboru. Preko omenjenih vozlišč, bi aktivno povezali sekundarno železniško omrežje v Sloveniji s primarnim evropskim železniškim koridorjem.

 

Spletna stran projekta:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SubNodes.html