SVRSREKP k norway grants 1

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

IZJAVA ZA JAVNOST - SVETOVNI DAN OKOLJA, 5. JUNIJ 2023
Slovenske Konjice, 5. junij 2023
:  Studio krožnega gospodarstva - studioKroG

Ob svetovnem dnevu okolja se je v rabljenih ladijskih kontejnerjih studioKroG predstavila dobra praksa ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja. V  teh izrednih časih je postalo jasno, da je skrb za naš planet ključnega pomena, saj se soočamo s številnimi izzivi, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. In ravno zato ob svetovnem dnevu okolja predstavljamo projekt Studio krožnega gospodarstva, ki bo pripomogel k ustvarjanju bolj trajnostne in odgovorne prihodnosti. Letos  Svetovni dan okolja posveča pozornost  "Obnovljivim virom energije za trajnostno prihodnost". Tema odraža nujnost prehoda na obnovljive vire energije, ki so ključni za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ohranjanje naravnih virov ter prehod v bolj trajnostno prihodnost. Svetovni dan okolja 2023 spodbuja in poudarja pomen uporabe obnovljivih virov energije, kot so sončna, vetrna, hidro, geotermalna energija in drugi viri, ki so neizčrpni in imajo manjši vpliv na okolje v primerjavi s fosilnimi gorivi, kar se prezentira tudi v studiu krožnega gospodarstva (Slovenske Konjice, CPU). Izvajalci projekta StudioKroG, ki ga podpira Norveški finančni mehanizem so na ta dan predstavili najnovejše pristope, ki postavljajo nove standarde na področju trajnostne arhitekture, oblikovanja in gradnje po načelih krožnega gospodarstva.

Studio krožnega gospodarstva je namreč inovativen koncept, ki temelji na načelih krožnega gospodarstva. Krožno gospodarstvo je pristop, ki si prizadeva omejiti porabo naravnih virov, zmanjšati odpadke, spodbujati recikliranje in ponovno uporabo materialov. Ta pristop temelji na zamisli, da se lahko izdelki, materiali in viri uporabljajo v neskončnih krogih, s čimer se zmanjšuje negativen vpliv na okolje. Projekt Studio krožnega gospodarstva je zasnovan z namenom, da postane zgled trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva za druge lokalne skupnosti. S tem projektom si prizadevamo za vzpostavitev celovitega okoljskega in gospodarskega sistema, ki bo spodbujal zmanjšanje odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje ter spodbujal lokalno zaposlovanje in gospodarsko rast. V okviru projekta Studio krožnega gospodarstva smo vzpostavili inovativno infrastrukturo, ki omogoča boljše razumevanje krožnega gospodarstva, spodbuja lokalno proizvodnjo in ponovno uporabo materialov. Naš cilj je doseči popolno ponovno rabo virov in zmanjšanje odpadkov na minimum.

Dr. Klavdija Rižnar iz Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, ki je vodilni partner projekta,  je predstavila projekt, cilje in spreminjanje paradigme v kontekstu da, krožno gospodarstvo predstavlja premik od tradicionalnega linearnega modela (proizvodnja, uporaba, odstranitev) k modelu, ki poudarja obnovljivost virov in ohranjanje materialov v krogu. Pomembno je razumeti, da krožno gospodarstvo zahteva spremembo načina razmišljanja in delovanja ter premislek o celotnem življenjskem ciklu izdelkov.

Mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina, ki je partner v projektu in aktivno sodeluje v praksi s štirimi ladijskimi kontejnerji v zbirnem centru OKP, kjer deluje tudi CPU.  Poudaril je, da imajo kot izvajalec javne službe pomembno vlogo v celovitem sistemu krožnega ravnanja z viri predvsem iz vidika potrebe po  zmanjšanju odpadkov in učinkoviti rabi virov. Ključno načelo krožnega gospodarstva je namreč zmanjšanje količine odpadkov in učinkovita raba virov, kar zmanjša potrebo po rabi energije. Namesto, da bi materiali končali kot odpadki, jih je treba ohraniti v krogu uporabe, zato je potrebno vzpostaviti njihovo pravilno izvorno ločevanje in preusmeritev v uporabo snovnih tokov, kot ga prikazuje koncept StudioKroG.

Polona Kukovec Lakota iz Razvojno raziskovalnega centra Ormož je orisala pomen izobraževanja in ozaveščanja na področju krožne rabe virov. Za uspešno uveljavljanje krožnega gospodarstva je namreč pomembno izobraževanje in ozaveščanje tako posameznikov kot tudi organizacij. Poudarek je na razumevanju koncepta krožnega gospodarstva, spodbujanju trajnostnega načina življenja, ozaveščanju o pomembnosti zmanjšanja odpadkov in učinkovite rabe virov.

Dr. Marinka Vovk iz CPU je kot investicijski partner studioKroG predstavila praktične primere krožne rabe virov v dveh povsem prenovljenih (rabljenih) ladijskih kontejnerjih, ki prezentirajo ponovno uporabo (»RE-USE«), »waste design in industrijsko simbiozo, kar se v praksi kaže v designu izdelkov, ki so narejeni iz odpadkov. Gre za prepričljiv dokaz možne ponovne uporabe, kjer je uporabljeno samo to, kar že obstaja.  Nameščene solarne celice na kontejnerju, ki vizualno to skoraj ni več, so prvi primer ponovne uporabe tega odpadka po sistemu industrijske simbioze  z družbo Zeos d.o.o., Zato je prispevek projekta tudi na področju obnovljivih virov energije, ki so ključni za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Razkrila je multiplikativno uporabo obnovljenih ladijskih kontejnerjev v dizajnu, ki omogoča ustvarjanje trajnostnih in privlačnih prostorov brez uporabe deviških materialov in razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji.

StudioKroG je tako vodilna sila v preoblikovanju kontejnerjev v unikatne bivalne enote, pisarne, kavarne, turistične info-točke in druge funkcionalne prostore za različne ciljne skupine. Naša predanost trajnosti in vizionarski pristop vključujeta uporabo obnovljivih materialov, energijsko učinkovite rešitve in ohranjanje naravnega okolja, kar je tudi namen letošnjega svetovnega dneva okolja za ves planet.

dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta, ZRS BISTRA PTUJ
dr. Marinka Vovk, vodja investicije, CPU d.o.o.

 

 

Projektni konzorcij:

projektni konzorcij

 

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR

@EEANorwayGrantsSlovenia 

@EEANorwayGrants