2sokrog 1  interreg SI HR 1

2sokrog bg

2SoKroG - Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja
2SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja

Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialno aktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje Slovenije in Hrvaške, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in socialne izključenosti.
Projekt prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve medsektorskega partnerstva javnih organov (Centri za socialno delo, Uradi za delo) in drugih deležnikov na področju socialne aktivacije (socialna podjetja, lokalne skupnosti, NVO idr.) za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja.

Na pograničnom području Slovenija-Hrvatska identificirane su jednake poteškoće kada govorimo o socijalnoj politici te se pojavila velika potreba za razvojem integriranih socijalno aktivacijskih programa. Zajednički izazovi na obje strane granice su dugotrajna socijalna slabost ranjivih ciljnih skupina zbog nezaposlenosti, od zdravstvenih poteškoća do slabe informiranosti i socijalne isključenosti.
Projekt se usredotočuje na područje socijalne zaštite i zapošljavanja s ciljem jačanja međusektorskog partnerstva javnih tijela (Centri za socijalnu skrb, Zavod za zapošljavanje – Regionalni uredi) i drugih dionika na području socijalne aktivacije (socijalna poduzeća, lokalne zajednice i sl.) za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja.

fb

 

2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko