2sokrog 1 interreg SI HR 1

 

Promo – video 1
Socialna aktivacija

Promo – video 1
Socijalna aktivacija

 

 Promo - video 2

Krepitev institucionalnih zmogljivosti na področju socialne aktivacije

Promo - video 2

Jačanje institucionalnih kapaciteta u području socijalne aktivacije

 

 Promo - video 3

Razvoj kompetenc in veščin javnih uslužbencev na področju socialne aktivacije

  Promo - video 3

Razvoj kompetencija i vještina državnih službenika u području socijalne aktivacije

 

 Promo - video 4

Socialna aktivacija in socialno podjetništvo za aktivno vključevanje na trg dela

 Promo - video 4

Socijalna aktivacija i socijalno poduzetništvo za aktivno uključivanje na tržište rada

 

 Promo - video 5

Socialna aktivacija – novi izziv za dolgotrajno brezposelne

 Promo - video 5

Socijalna aktivacija - novi izazov za dugotrajno
nezaposlene

 

Promo – video 6
Socialna aktivacija: »Življenjske zgodbe, ki spreminjajo«

Promo – video 6
Socijalna aktivacija: "Priče koje mijenjaju život“

 

Promo – video 7
Socialna aktivacija: »Življenjske zgodbe, ki spreminjajo«

Promo – video 7
Socijalna aktivacija: "Priče koje mijenjaju život“

 

Promo – video 8
Socialna aktivacija: »Življenjske zgodbe, ki spreminjajo«

Promo – video 8
Socijalna aktivacija: "Priče koje mijenjaju život“

 

Promo – video 9
Socialna aktivacija in povezovanje z delodajalci

Promo – video 9
Socijalna aktivacija i povezivanje s poslodavcima

 
Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko