2sokrog 1  interreg SI HR 1


DOSEŽKI PROJEKTA/POSTIGNUČA PROJEKTA

T1: Vzpostavitev in krepitev partnerstev za uvedbo pristopa socialne aktivacije za zdravo, varno in dostopnejše čezmejno območje/Uspostava i jačanje partnerstva za uvođenje pristupa socijalne aktivacije za zdravo, sigurno i dostupnije prekogranično područje

 • D.T1.4.1 Smernice za krepitev partnerstva med javnimi organi in deležniki na področju socialne aktivacije/Smjernice za jačanje partnerstva između javne vlasti i dionika u području socijalne aktivacije

 • D.T1.3.1 Peer-review (strokovna srečanja) z delavnico/Peer-review (stručni skup) s radionicom
  ORMOŽ (6.12.2018): 1. peer-review »Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška«/ 1. peer-review »Uloga socijalne aktivacije na pograničnom području Slovenija – Hrvatska«/
  ČAKOVEC (12.2.2019): 2. peer-review »Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška«/ 2. peer-review »Uloga socijalne aktivacije na pograničnom području Slovenija – Hrvatska«

 

T3: Razvoj veščin in kompetenc javnih organov za uporabo modela socialne aktivacije 2SoKroG pri izvajanju javnih storitev v podporo zagotavljanja zdravega, kakovostnega in dostopnejšega čezmejnega območja/ Razvoj vještina i kompetencija javnih vlasti za upotrebu modela socijalne aktivacije 2SoKroG kod javnih usluga s ciljem potpore osiguranju zdravog, kvalitetnog i dostupnije prekograničnog područja

 • D.T3.1.1: Izvedba seminarja o socialni aktivaciji/Izvođenje seminarja o socialni aktivaciji
  CELJE (13.6.2019) »Razvoj veščin in kompetenc javnih organov za uporabo modela socialne aktivacije pri izvajanju javnih storitev v podporo zagotavljanja zdravega, kakovostnega in dostopnejšega čezmejnega območja«: PROGRAM
  ČAKOVEC (18.9.2019) »Razvoj vještina i kompetencija javnih organa za upotrebu modela socijalne aktivacije kod izvođenja javnih usluga u potpori opskrbe  zdravog, kvalitetnog i dostupnog prekograničnog područja«: PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko