2sokrog 1  interreg SI HR 1

  • Vzpostavljene in okrepljene čezmejne strukture sodelovanja javnih institucij socialnega varstva in zaposlovanja ter vertikalna povezanost na področju socialne aktivacije.
  • Razvoj programa in testiranje inovativnega modela socialne aktivacije v centrih za socialno delo in uradih za delo s ciljem opolnomočenja ranljivih ciljnih skupin za večjo socialno in zaposlitveno vključenost (v socialnem podjetništvu in drugih prilagojenih trgih dela čezmejnega območja).
  • Razvoj kompetenc in veščin javnih uslužbencev za izvajanje socialne aktivacije za zagotavljanje zdravega in varnega okolja na čezmejnem območju.
  • Izboljšanje pravočasne prepoznavnosti državljanov za različna tveganja zdrsa v revščino preko preventivnega programa in (ne)medijske kampanje.
  • Prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja.
  • Uspostaviti i ojačati strukture prekogranične suradnje javnih institucija socijalne skrbi i zavoda za zapošljavanje, kao i njihovu vertikalnu integraciju na području socijalne aktivacije.
  • Razvoj programa i testiranje inovativnog modela socijalne aktivacije u centrima za socijalnu skrb i regionalnim uredima za zapošljavanje za osnaživanje ranjivih ciljnih skupina za veće socijalno uključivanje i zapošljavanje (u socijalnom poduzetništvu i ostalim prilagođenim oblicima tržišta rada na pograničnom području).
  • Razvoj kompetencija i vještina javnih službenika za pružanje javnih usluga socijalne aktivacije radi osiguranja zdravog i sigurnog okruženja u prekograničnom području.
  • Podizanje svijesti građana/javnosti o pravodobnoj identifikaciji različitih socijalnih rizika i izazova koji vode u siromaštvo putem preventivnog programa i (ne)medijske kampanje.
  • Prekogranični prijenos rezultata, iskustva i prakse razvijenih u projektu na područja drugih županija i interesa.


Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko