2sokrog 1interreg SI HR 1

OH1E090 1

V okviru ciklusa petih modulov čezmejnih delavnic predstavljamo celostni pristop do uporabnikov javnih storitev socialne aktivacije s praktičnimi primeri, celovit pristop obravnave ranljivih ciljnih skupin s strani javnih uslužbencev za njihovo opolnomočenje preko integracije socialnih programov, zaposlitvenih programov in trga dela vlogo mentorja pri razvoju socialnih in delovnih kompetenc ranljivih ciljnih skupin; socialno-družbenih dejavnikov, ki so pogojeni z zdravstvenimi pri uporabnikih; zmanjšanje tveganj socialne izključenosti in zdrsa v revščino; vlogo in organiziranje izvajanja programa socialne aktivacije v sektorju socialnega podjetništva; izvajanje učne prakse v delovnem modulu socialne aktivacije v sodelovanju z lokalnim okoljem./ Stručnim seminarima ćemo kroz pet modula predstaviti cjelovit pristup do korisnika javnih usluga socijalne aktivacije; cjelovit pristup u odnosu između ranjivih ciljnih skupina i djelatnika javnih institucija za jačanje njihovih kompetencija kroz itegraciju socijalnih programa, programa zapošljavanja i tržišta rada; ulogu mentora u razvoju socijalnih i radnih vještina ranjivih ciljnih skupina; predstavljanje socijalnih čimbenika koji su uvjetovani zdravljem korisnika; smanjenje rizika od socijalne isključenosti i opasnosti od siromaštva; ulogu i organizaciju provedbe programa socijalne aktivacije u sektoru socijalnog poduzetništva; praktičnu provedbu socijalne aktivacije u suradnji s lokalnim okruženjem.

 

VABILO/POZIV

Čezmejna delavnica z usposabljanjem/ Prekogranična radionica

MODUL 3: »VPLIV SOCIALNE AKTIVACIJE NA ZDRAVSTVENO-SOCIALNO STANJE UPORABNIKOV«/MODUL 3: »UTJECAJ SOCIJALNE AKTIVACIJE NA ZDRAVLJE I SOCIJALNI STATUS KORISNIKA«

5. 12. 2019, Celje

Center za socialno delo Celje, Opekarniška cesta 15

e-PRIJAVA

Prezentacije:

pptxBoris Kramzar - Poklicna rehabilitacija in postopki ocenjevanja invalidnosti po ZPIZ-2 - 1.del2.4 MB

pptxBoris Kramzar - Zaposlitvena rehabilitacija - 2.del978.64 KB

Namen čezmejnih delavnic je razvoj veščin in kompetenc javnih uslužbencev za uporabo modela socialne aktivacije pri izvajanju javnih storitev in krepitev medsektorskega partnerstva./ Svrha prekograničnih radionica je razvoj vještina i kompetencija djelatnika javnih institucija u korištenju modela socijalne aktivacije kod pružanja javnih usluga i jačanja međuinstitucionalnog partnerstva.

 

PROGRAM

9.30 – 10.00

Registracija

10.10

Uvodni del/Uvodni dio
Uvodni pozdrav Olga Bezenšek, v.d. direktorica CSD Celje

10.20 –13.00

Vsebinski del s primeri prakse/Sadržajni dio s primjerima dobre prakse

  • Dr. Boris Kramžar, spec. medicine dela in športa
    Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija s primeri/Profesionalno rehabilitacija s primjerima dobre prakse
    Razprava na to temo/Rasprava o temi

  • Primož Božnik, RASR
    Zdravstveni vidik pri socialni aktivaciji/Zdravstveni aspekt socijalne aktivacije


Ob koncu delavnic bo kratka predstavitev »Prenos mentorskega znanja in veščin: učenje od sodelavcev in medsebojna podpora« v izvedbi Primoža Božnik, RASR./ Na kraju radionica bit će kratka prezentacija "Prijenos mentorskog znanja i vještina: učenje od kolega i međusobna podrška" Primoža Božnika, RASR.

 

* tekom delavnice je načrtovan odmor/planira se pauza tijekom radionice

 

Dogodek je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim ministrstvom in zbornicam, združenjem, tematskim ekspertom in institucijam neformalnega izobraževanja./ Stručne radionice namijenjene su djelatnicima javnih institucija, centrima za socijalni rad, zavodima za zapošljavanje, resornim ministarstvima, predstavnicima udruga, tematskim stručnjacima i neformalnim obrazovnim ustanovama.


Čezmejne delavnice se organizirajo v okviru projekta 2SoKroG in so brezplačne. Za modul 3 je potrebna predhodna elektronska prijava (
e-PRIJAVA)./ Prekogranične radionice organiziraju su u sklopu projekta 2SoKroG i besplatne su. Svako sudjelovanje na stručnim radionicama zahtijeva prethodnu elektroničku registraciju (e-PRIJAVA).

Za dodatne informacije kontaktirajte Dejo Golčman:

Fotogalerija:

 

Več informacij o ostalih vsebinskih modulih: POVEZAVA 2SoKroG.


Vljudno vabljeni!
Radujemo se susretu!

 

Koordinator Modula 3: Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.

RaSr

Čezmejno delavnico organizirajo:
Stručnu radionicu organiziraju:

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko