2sokrog 1interreg SI HR 1

briga za mentalno zdravje

Skrb za mentalno zdravje v času Korona virusa
Briga za mentalno zdravlje za vrijeme Korona virusa

Razmere, s katerimi se spopadamo zaradi nove epidemije COVID-19, so za vse nas nove (čeprav to ni prva epidemija nalezljivih bolezni, ki je »zagrozila« 21. stoletju), a nova situacija zahteva naše prilagajanje in prepotrebno strokovno pomoč.

Situacija u kojoj se nalazimo zbog epidemije novim koronavirusom COVID-19 za sve nas je nova (iako se ne radi o prvoj epidemiji zarazne bolesti koje je zaprijetila u 21. st.), a novonastala situacija zahtijeva našu prilagodbu i prijeko potrebnu stručnu pomoć. 

Zaradi ukrepov, sprejetih za nadzor in ublažitev širjenja epidemije, je prisotna panika, stres, jeza in zaskrbljenost, torej neprijetno stanje nemoči in negotovosti, kar lahko ima negativne posledice za naše poklicno in osebno delovanje. Tako se na psihološki ravni lahko pojavijo različna depresivna in tesnobna stanja, motnje spanja in splošno oslabljeno zdravstveno stanje, pri nekaterih posameznikih lahko ti dogodki privedejo tudi do hujših motenj mentalnega zdravja. Čas novih okužb lahko predstavlja večjo nevarnost za naše mentalno zdravje kot telesno, zato je danes bolj, kot običajno, pomembneje sprejeti ukrepe za zaščito mentalnega zdravja.

Zbog mjera koje su poduzete kako bi se kontroliralo i ublažilo širenje epidemije, prisutni su panika, stres, ljutnja i zabrinutost, odnosno neugodno stanje bespomoćnosti i nesigurnosti što može imati negativne posljedice za naše profesionalno i osobno funkcioniranje. Tako na psihološkoj razini može doći do pojave različitih depresivnih i anksioznih stanja, poremećaja spavanja te općeg narušenog zdravstvenog stanja, a kod nekih osoba ovi događaji mogu dovesti do ozbiljnijeg narušavanja mentalnog zdravlja. Vrijeme nove zaraze predstavlja veću prijetnju našem mentalnom zdravlju nego tjelesnom, zbog čega je sada važnije više nego inače da se poduzmu intervencije vezane uz zaštitu mentalnog zdravlja.

Toda ne glede na to, kakšna je objektivna situacija, način, kako ga dojemamo in kako se nanj odzivamo, je resnično pomemben, zato je v teh kriznih časih pomembno ostati miren, razumen in odgovoren. Odgovoren za svoje fizično in mentalno zdravje ter za svojo družino in skupnost. Pokažimo s primerom, Če že ne za druge, vsaj za sebe pokažimo z dobrim zgledom. Vlagajmo v svoje čustveno počutje (občutki), duševno počutje (pozitivno delovanje), socialno počutje (odnos z drugimi in družbo), telesno počutje (fizično zdravje) in duhovno počutje (smisel življenja). VSE SKUPAJ PREDSTAVLJA NAŠE MENTALNO ZDRAVJE IN POTENCIAL!

No bez obzira kakva je objektivna situacija, zapravo je bitan način kako je mi doživljavamo i kako reagiramo na nju, zbog čega je važno u ovim kriznim vremenima ostati biti smiren, blag i odgovoran.  Odgovoran za svoje fizičko i mentalno zdravlje te za svoju obitelj i društvo. Pokažimo svojim primjerom, ako ne zbog ničeg drugog, barem zbog i za sebe. Ulažimo u našu emocionalnu dobrobit (osjećaji), psihičku dobrobit (pozitivno funkcioniranje), društvenu dobrobit (odnos s drugima i prema društvu), tjelesnu dobrobiti (tjelesno zdravlje) i duhovnu dobrobit (smisao život). Sve to čini naše mentalno zdravlje i potencijal!

Projektni tim 2SOKROG

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko