2sokrog 1interreg SI HR 1


Čakovec: Vključitev ranljivih skupin v delavnice socialne aktivacije 2SoKroG
Čakovec: Uključivanje ranjivih skupina u radionice socijalne aktivacije 2SoKroG

Vključitev ranljivih ciljnih skupin (uporabniki) v testiranje socialne aktivacije 2SoKroG se je začelo 3. marca v obliki delavnice (60 ur). Odločilno merilo za izbiro in vključevanje uporabnikov je bila njihova želja po osebni spremembi in potreba po družbeni reintegraciji, kar je namen socialne aktivacije. Na območju Međimurja in Varaždina je bilo izbranih 25 zainteresiranih oseb, ki imajo težave z vzdržljivostjo pri delu in zahtevajo večji obseg strokovne podpore z vsakodnevnim spremljanjem pri delu, vendar kljub temu gre za osebe, ki želijo delati in lahko prispevajo k družbi.
Uključenost ranjivih ciljnih skupina (korisnici) v testiranje socijalne aktivacije 2SoKroG započeto je dana 02.03.2020.g. na razini radionice (60 sati). Odlučujući kriterij za odabir i uključivanje korisnika bila je želja korisnika za osobnom promjenom i potrebom ponovne društvene integracije što je svrha socijalne aktivacije.  Za područje Međimurske i Varaždinske ukupno je odabrano 25 zainteresiranih osoba koje imaju teškoća s radnom izdržljivošću i traže veći opseg stručne podrške uz svakodnevno praćenje u radu, ali unatoč navedenom radi se osobama koje žele raditi i mogu pridonijeti društvu.

Uporabniki testnega modela socialnega aktivacije 2SoKroG so:

 • osebe, ki so stalno ali občasno obravnavane v centrih za socialno delo, pa tudi osebe, vpisane v evidenco služb za zaposlovanje,
 • dolgotrajno brezposelne osebe, sedanji in nekdanji upravičenci zajamčenega minimalne nadomestila.

Korisnici testnog modela socijalne aktivacije 2SoKroG su:

 • osobe su u stalnom ili povremenom tretmanu centara za socijalnu skrb kao i osobe prijavljene u evidenciji nadležne službe zapošljavanja,
 • dugotrajno nezaposlene osobe, sadašnji i bivši korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Testiranje socialne aktivacije poteka v socialnem podjetju Humana Nova, kjer se z uporabniki izvajajo naslednje aktivnosti:

 • predstavitev dela in dejavnosti družbe Humana Nova,
 • seznanitev z delovnimi procesi zbiranja, sortiranja, rezanja in pakiranja tekstila ter pomožnega dela pri šivanju izdelkov po principu ponovne uporabe; tako uporabniki pridobivajo funkcionalna znanja in socialne veščine,
 • drugi del delavnic je organiziran tako, da je en zaposleni z enim uporabnikom z jasnimi navodili za posamezni delovni proces; po zaključku enega procesa rotirajo na drugega,
 • delovno in socialno usposabljanje v delavnici socialne aktivacije poteka v manjših skupinah (5 - 6 uporabnikov na skupino).

Testiranje socijalne aktivacije je započeto u socijalnom poduzeću Humana Nova gdje su s korisnicima provedene sljedeće aktivnosti:

 • predstavljanje rada i djelatnosti Humana Nove,
 • korisnici su bili upoznati s radnim procesima sakupljanja, sortiranja, rezanja i pakiranja tekstila i pomoćnim poslovima kod šivanja proizvoda po principu „re-use“; na taj način korisnici stječu funkcionalna znanja i socijalne vještine,
 • drugi dio radionica organiziran je na način tako, da je jedan korisnik bio s jednim zaposlenikom s jasnim uputama radnih procesa, te su se nakon savladavanja jednog procesa rotirali na drugi,
 • radno i socijalno osposobljavanje u radionici socijalne aktivacije provodi se u manjim grupama (5 – 6 korisnika na grupu). 

 

Foto-utrinki: Delavnica socialne aktivacije v Humani Nova, Čakovec, 1. in 2. skupina, marec 2020
Foto: Radionica socijalne aktivacije u Humana Nova, Čakovec, 1. i 2. grupa, ožujak 2020

Glede na to, da ciljna skupina, pod mentorskim vodenjem delavnice, pripada ranljivim, marginaliziranim skupinam dolgotrajno brezposelnih, je za večino osvajanje novih znanj zadovoljivo.
S obzirom na to da je ciljana skupina korisnika radionice koji su bili obuhvaćeni uslugom mentorstva pripadaju ranjivim, marginaliziranim skupinama osoba, koji su dugotrajno nezaposleni, kod većine je zalaganje i stjecanje novih vještina bilo zadovoljavajuće.

Humana Nova izvaja družbeno odgovoren projekt, v katerem delodajalec prepozna delovne potenciale invalidov in socialno ogroženih oseb, hkrati imajo potrebo po tovrstnih oblikah zaposlitve. Njihova prednost je ravno v aktiviranju in zaposlovanju marginaliziranih skupin ob zagotavljanju podpore in skrbi s poudarkom na socialnih ciljih.
Humana Nova provodi društveno odgovorni projekt u kojem poslodavac prepoznaje radne potencijale osoba s invaliditetom i socijalno ugroženih osoba te ima potrebu za ovakvim oblikom zapošljavanja. Njegova je prednost upravo u aktivaciji i zapošljavanju marginaliziranih skupina uz istovremeno osiguravanje podrške i skrbi uz naglasak na društvene ciljeve.

Cilj projekta 2SoKroG (Interreg V-A SI-HR) je vzpostaviti in okrepiti socialno aktivacijo na čezmejnem območju s projektno zasnovanim inovativnim modelom socialne aktivacije 2SoKroG. Namreč namen socialne aktivacije je opolnomočiti dolgotrajno brezposelne in dolgotrajne osebe z DSP pri njihovi ponovni ter aktivni vključitvi v družbo in če je le možno, v zaposlitev.
Cilj projekta 2SoKroG (Interreg V-A SI-HR) je uspostaviti i ojačati socijalnu aktivaciju na pograničnom području putem projektnog inovativnog modela socijalne aktivacije 2SoKroG. Svrha socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima ZMN kod ponovnog i aktivnog uključivanja u društvo i njihovo zapošljavanje.

Za izvajanje modela socialne aktivacije je pomembno dvigniti institucionalne zmogljivosti, zagotoviti krepitev kompetenc in veščin javnih uslužbencev centrov za socialno delo, uradov za delo, zavodov za zaposlovanje, ki bodo sodelovali z ranljivimi skupinami za njihovo uspešnejšo vključitev na trg dela.
Za implementaciju modela socijalne aktivacije bitno je podići institucionalni kapacitet, osigurati jačanje kompetencija i vještina javnih djelatnika centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje koji će surađivati s ranjivim skupinama za njihovo uspješnije uključivanje na tržište rada.

Delavnica socialne aktivacije v Čakovcu poteka v koordinaciji agencije Redea v sodelovanju s Centrom za socialno skrb Čakovec in agencijo JURA.
Radionicu socijalne aktivacije u Čakovcu koordinira agencija Redea u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Čakovec i agencijom JURA.

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko