2sokrog 1interreg SI HR 1

Mednarodni dan družine: Pomen vloge socialne aktivacije v ranljivih skupinah družin z otroki
Međunarodni dan obitelji: Važnost uloge socijalne aktivacije u ranjivim skupinama obitelji s djecom

15. maj je mednarodni dan družine, ki ga je razglasila Generalna skupščina OZN leta 1994 z namenom povečanja zavedanja družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšanja zmožnosti držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami. V današnjem času se pojavljajo nove ranljive skupine družin z otroki kot so zaposleni revni, družine s krediti ali v dolgovih, zaposlenost enega od staršev, enostarševske družine in priseljenske družine.

Generalna skupština UN-a proglasila je 1994. godine Međunarodni dan obitelji koji se obilježava 15. svibnja s ciljem podizanja svijesti javnosti o obitelji i obiteljskim pitanjima te poboljšanja kapaciteta država kako bi se obiteljski problemi rješavali putem primjene odgovarajućih politika. U današnje vrijeme pojavljuju se novi oblici ranjivih skupina obitelji s djecom, poput siromašnih radnika, obitelji s kreditom ili obitelji koje su u dugovima, obitelji s jednim zaposlenim ili imigrantske obitelji.


Za obstoj revščine družin so pogosti vzroki v funkcionalni nepismenosti ali nezmožnosti živeti skromno, pomanjkanju ustreznih socialnih veščin, pasivnosti, zavračanja zaposlitve, dodatnih izobraževanj in usposabljanj, tudi odklanjanje pomoči (zaradi stigmatizacije) idr.

Obiteljsko siromaštvo je često uzrokovano nedovoljnom pismenošću i obrazovanjem ili nemogućnosti življenja prema vlastitim mogućnostima. Također neki od uzroka su i nedostatak socijalnih vještina, pasivnost, odbijanje zaposlenja, dodatnog osposobljavanja i obrazovanja kao i uskraćivanje pomoći (zbog stigmatizacije) i dr.

Predvsem pri dolgotrajnih prejemnikih socialne pomoči se pri revnih družinah vodi v začaran krog revščine. Revščina prehaja iz generacije v generacijo – otroci prejemnikov denarne pomoči so sedaj prejemniki denarne pomoči. Poleg materialne stiske, je zelo pogosti razlog tudi duševno zdravje in vzgojna nemoč, posledično tudi nizka stopnja izobrazba otrok.

Kod dugotrajnih primatelja socijalne pomoći siromašne obitelji se nađe u začaranom krugu siromaštva. Siromaštvo se prenosi s generacije na generaciju, drugim riječima djeca primatelja zajamčene minimalne naknade (ZMN) su sada i sami primatelji ZMN-a. Osim materijalnih problema vrlo često je i razlog narušeno mentalno zdravlje i nizak stupanj obrazovanja što dovodi do niskog stupnja obrazovanja djece.

Zato je socialna aktivacija kot aktivna oblika socialne politike pomembna tudi za opolnomočenje družin v revščini, predvsem staršev, ki so dolgotrajno brezposelni in dolgotrajni prejemniki DSP, da izstopijo iz začaranega kroga. Program socialne aktivacije jim pomaga razviti socialne veščine, pri dvigu funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitvi znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk, osebnega razvoja, krepitvi moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo na trgu dela.

Kako bi izašli iz svog začaranog kruga siromaštva upravo je socijalna aktivacija, kao aktivni oblik socijalne politike, važna za osnaživanje siromašnih obitelji, posebno roditelja koji su dugotrajno nezaposleni i koji su dugotrajni primatelji ZMN-a. Program socijalne aktivacije im pomaže u razvoju socijalnih vještina, u podizanju funkcionalnih kompetencija za uključivanje u društvo, u stjecanju znanja i prikupljanje informacija koje vode do rješavanja socijalnih poteškoća, osobnog razvoja, jačanja snage i motivacije za reaktivaciju na tržištu rada.


Socialna aktivacija pomembno prispeva tudi k vzgojnim praksam staršev revnih družin, razvoju ali nadgradnji družinskih vrednot, pri spodbujanju izobraževanja otrok za prehod v aktivno generacijo družin.

Socijalna aktivacija također daje važan doprinos obrazovanju roditelja iz siromašnih obitelji, razvoju i nadogradnji obiteljskih vrijednosti te poticanju obrazovanja djece kako u budućnosti ne bi pali u začarani krug siromaštva.

 

Podrobnejša raziskava o revščini in socialni izključenosti družin z otroki ter (ne)materialnimi obrazi revščine je v pogled na naslednji povezavi (IRSSV, 2016):

https://www.irssv.si/upload2/Revscina%20in%20socialna%20izkljucenost%20med%20druzinami%20z%20otroki_2015.pdf

 

Na sljedećoj poveznici možete pronaći detaljno istraživanje o siromaštvu i socijalnoj isključenosti obitelji s djecom (IRSSV, 2016.):

POVEZNICA NA ISTRAŽIVANJE SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

 

2SoKroG team

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko