2sokrog 1interreg SI HR 1

Ormož: Trajnostni sejem socialne aktivacije
Ormož: Održivi sajam socijalne aktivacije

V Ormožu je potekal Trajnostni sejem socialne aktivacije (19. junij 2020), kjer sta se sinergijsko povezala projekta »Pikapolonica – živa sreča« in »2SoKroG« z namenom promocije pomena socialne aktivacije in njene vstopne točke javnih institucij (CSD, uradi za delo) za celovito obravnavo ranljivih družbenih skupin za njihovo opolnomočenje preko učnih praks in v sodelovanju s socialnimi podjetji ter drugimi potencialnimi delodajalci. Vsebinski poudarek sejma je bil na pomenu trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, ponovne uporabe in varovanja okolja, kar je bila tudi tematika izvedene delavnice z uporabniki socialne aktivacije. Predstavljene so bile majhne skrivnosti domačega vrta in visokih gred, kjer so naseljene pikapolonice iz terarijev udeležencev socialne aktivacije. Prikazana je bila tudi njihova vloga v biocenozi tako za vrtičkarje kot za ekokmete.

Održivi sajam socijalne aktivacije održao se u Ormožu (19. lipnja 2020.), gdje su projekti „Bubamara - životna sreća“ i „2SoKroG“ sinergistički povezali kako bi se promovirala važnost socijalne aktivacije i njezine ulazne točke javnih ustanova (CZSS, uredi za zapošljavanje) kako bi se sveobuhvatno obratili ranljivim društvenim skupinama radi njihovog osnaživanja kroz prakse učenja i u suradnji sa socijalnim poduzećima i drugim potencijalnim poslodavcima. Glavni naglasak sajma bio je na važnosti održivog turizma, lokalne samodostatnosti, ponovne uporabe i zaštite okoliša, što je bila i tema radionice s korisnicima socijalne aktivacije. Iznesene su male tajne kućnog vrta i visokih greda, u kojima su nastanjene bubice iz terarijuma sudionika socijalne aktivacije. Predstavljena je i njihova uloga u biocenozi kako za vrtlare, tako i za eko farmere.

Sejma so se udeležile javne institucije socialne aktivacije (CSD, MDDSZ), ljudske univerze, zdravstveni dom, med drugim tudi podjetniški inkubator. Posebna gostja otvoritvenega dela sejma je bila poslanka Državne zbora RS, gospa Mojca Žnidarič, ki tudi pokriva socialno, zdravstveno in kmetijsko področje v okviru resornih odborov DZ.

Na sajmu su sudjelovale javne ustanove socijalne aktivacije (CSD, MDDSZ), sveučilišta, zdravstveni centar, uključujući i poslovni inkubator. Posebni gost uvodnog dijela sajma bila je poslanica Narodne skupštine Republike Slovenije, gospođa Mojca Žnidarič, koja također pokriva socijalna, zdravstvena i poljoprivredna polja u okviru nadležnih odbora NS.

 

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko