2sokrog 1interreg SI HR 1

Najava dogodka!

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije, dvig institucionalnih zmogljivosti (CSD, Uradi za delo) in krepitev kompetenc javnih uslužbencev za uspešno aktivno socialno politiko, zmanjšanje revščine in izboljšanje kakovosti življenja na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom državne socialne pomoči, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo socialno-zdravstveno stanje.

Projekt SocioLab je namenjen vzpostavljanju celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razvoja socialne ekonomije ter ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest ter širitve ponudbe družbeno inovativnih produktov, ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravju.

Čezmejna konferenca Slovenija - Hrvaška

»SOCIALNA AKTIVACIJA - nov izziv za dolgotrajno brezposelne«
17. september 2020, Dominikanski samostan Ptuj

pdfPROGRAM398.57 KB

Spoštovani!

V okviru projekta 2SoKroG organiziramo čezmejno konferenco s predstavitvijo rezultatov projekta na področju socialne aktivacije v javnem sektorju za učinkovitejšo storitev celostne obravnave ranljivih družbenih skupin skozi integrirane socialne, zaposlitvene programe v sodelovanju s socialnimi podjetji za delovno usposabljanje za njihovo opolnomočenje in približevanju trga dela. Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz področja socialne, zaposlitvene, zdravstvene in izobraževalne dejavnosti, socialna podjetja in drugi izvajalci programov socialne aktivacije ter resorna ministrstva.

Vsebina konference je razdeljena v tri tematske sklope:

   Panel 1: Socialna aktivacija – družbena integracija pri približevanju trga dela
   Panel 2: Vpliv socialne aktivacije na (mentalno) zdravje, motivacijo in družbeno odgovornost
   Panel 3: Uspešne zgodbe socialne aktivacije in socialnega podjetništva

Dogodek je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim ministrstvom in zbornicam, združenjem, tematskim ekspertom in institucijam neformalnega izobraževanja, izvajalcem socialne aktivacije, socialnim podjetjem, NVO in lokalnim skupnostim.

Čezmejna konferenca se organizira v okviru projekta 2SoKroG in SocioLab. Prijave se sprejemajo po 25. avgustu 2020. Za več informacij:

Dogodek poteka tudi pod častnim pokroviteljstvom Petra Svetine, Varuha človekovih pravic RS.

varuh človekovih pravic

 


Konferenco organizira ZRS BISTRA PTUJ s projektnimi partnerji 2SoKroG:

  2sokrog logoti


in v sodelovanju s projektom SocioLab:

sociolab

 

 

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko