Jubilejno 25. Strokovno posvetovanje
Moravske Toplice, 6. in 7. oktober 2022

»SONARAVNE REŠITVE ZA ZELENI PREHOD SLOVENIJE«

»V spomin in zahvalo prof. dr. Petru Novaku!«

pdfProgram1.86 MB

e-prijava

pdfPrijavnica169.37 KB

Vabilo

     

Uvod

Okoljski problemi so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih. Potrebna je večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki, realizacija projektov energetske izrabe odpadkov, hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe in družbena preobrazba nasploh, saj se je Slovenija obvezala do leta 2050 zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov na nič. Kaj storiti, da bomo dosegli zapisane cilje in hkrati soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa, želimo na posvetu odpreti razpravo o konkretnih ukrepih in načrtovanih rešitvah Slovenije.

 

VSEBINA POSVETA

Za prihodnje varstvo okolja je pomembno razumevanje povezave zmogljivosti okolja z družbenimi, prostorskimi in gospodarskimi procesi, ki morajo temeljiti na naravnem ravnovesju. Smo pred velikimi izzivi dejanj, zato bomo na jubilejnem 25. posvetu »Okoljska samozadostnost - Sonaravne tehnologije za Slovenijo« prednostno obravnavali najbolj aktualna področja:

 • Panel 1: Sonaravno ravnanje z odpadki (moderator: mag. Igor Petek, Publikus)
  Zbiranje komunalnih odpadkov je prvi korak do njihove uspešne predelave, kar mora biti usmerjeno v kar najbolj učinkovit splet aktivnosti v krožnem življenju materialov. Glavni namen postavitve enotnega sistema je po čim krajši in učinkoviti poti vzpostaviti ta krožni tok. Zbiranje komunalnih odpadkov naj bi tako bilo prilagojeno možnostim sprejema v razpoložljive predelovalne obrate (oz. narekovati njihovo posodobitev ali izgradnjo novih) in zato tudi čim bolj enotno. Smernice za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov z navedbo in opisom evidentiranih dobrih praks, ki jih je aprila 2020 objavila Evropska komisija, so zato za postavitev sistemov ločenega zbiranja zelo dobrodošle. Učinkovitemu sistemu zbiranja mora seveda slediti tudi učinkovita in sonaravna predelava, vse do konkurenčnih sekundarnih materialov za izdelavo novih izdelkov.
 • Panel 2: Energetska izraba odpadkov (moderator: dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
  Slovenija je letošnjo pomlad sprejela dva ključna dokumenta, ki pomenita pomembno osnovo za realizacijo projektov energijske izrabe odpadkov: Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS in Uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Poleg države, so sedaj na potezi tudi zainteresirane občine, da naredijo naslednje poteze v smeri realizacije projektov energijske izrabe. V panelu bomo preverili stanje na teh projektih in na področju sežiga in sosežiga odpadkov nasploh.
 • Panel 3: Nizkoogljično krožno gospodarstvo (moderator: mag. Rudi Vončina, Elektro Inštitut Milan Vidmar)
  Evropski zeleni dogovor predstavlja novo, trajnostno in vključujočo strategijo za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, izboljšati zdravje in kakovost življenja ljudi ter poskrbeti za naravo. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo – Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo se tesno navezuje na evropsko industrijsko strategijo. Skozi spodbujanje trajnostnih izdelkov oziroma verige njihovih sestavnih delov bo postopoma uvedla gospodarno ravnanje z viri ob ohranjanju konkurenčnega gospodarstva. Ta zahteva postavlja v ospredje spodbujanje boljše snovne izrabe odpadkov, kar bo zajeto v reviziji predpisov o odpadkih na Evropski in nacionalnih ravneh držav članic. Panel bo poskušal nasloviti izzive, ki nas čakajo, ob upoštevanju značilnosti naše družbe.
 • Panel 4: Okoljsko komuniciranje (moderator: Borut Hočevar, Finance)
  Okoljska osveščenost porabnikov je vse bolj pomembna za proizvajalce. Najbolj opazno je v avtomobilski industriji, širi pa se tudi na druge branže. Še več, mlade generacije iskalcev zaposlitve so postale pozorne na odnos zaposlovalcev do okolja. Za podjetja je zato vse bolj pomembno, da trajnostno usmeritev učinkovito predstavijo javnosti. Podobno je v političnih strankah, prenaša pa se tudi na vladno raven in na lokalne skupnosti. O komuniciranju trajnostne usmeritve v podjetjih in ustanovah bomo govorili v tej sekciji posveta.


KOMU JE STROKOVNI POSVET NAMENJEN

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih podjetij in podjetij s praksami krožnega gospodarstva,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov, analiz in mnenj,
 • raziskovalcem s področja varovanja okolja, snovne in energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • nevladnim organizacijam,
 • študentom iz naravoslovno-tehniških in družboslovnih področij.

 

KOTIZACIJA IN OSTALE INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE

PRIJAVE

Prijave sprejemamo do 5. 10. 2022 in jo lahko oddate:

 • preko elektronske prijave: e-prijava
 • po elektronski pošti na naslov:  ali

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 250,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, družabna večerja, gradivo in  zbornik.
Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 150,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 50,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, družabna večerja, gradivo in zbornik.
Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10 % popusta na kotizacijo.

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0400 1004 9192 957 Nova KBM, Maribor. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

 

PREVOZ IN PRENOČIŠČE

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami. Prenočišče v ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20 GSM: 040 829 870, e.pošta: .

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije o posvetu kontaktirajte:

 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580,
 • dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55,

 

 

ORGANIZATORJI POSVETOVANJA

 ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 • Karel Lipič (predsednik),
 • dr. Viktor Grilc,
 • dr. Niko Samec,
 • dr. Filip Kokalj,
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj,
 • mag. Igor Petek,
 • dr. Tomaž Katrašnik,
 • dr. Tomaž Vuk,
 • dr. Štefan Čelan,
 • dr. Klavdija Rižnar,
 • dr. Janez Ekart,
 • Drago Dervarič,
 • Borut Hočevar,
 • mag. Rudi Vončina,
 • Jože Leskovar,
 • Jure Fišer,
 • Vilko Pešec

 

 

 

ORGANIZATORJI

gopodarno pokrovitelji 2021

 

SOORGANIZATOR

logo SIDG

 

POKROVITELJI

GENERALNA POKROVITELJA:

eles

surovina

 

POKROVITELJI:

kostak

subermacher logo

noprintZ logo


Spoštovani pokrovitelji!

Slovenija je – kot vsa EU - pred veliko družbeno preobrazbo. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije TGP na nič, preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja. Kako zagotoviti tak sonaravni razvoj, je izziv, na katerega bi želeli strokovnjaki, civilna družba in politiki odgovoriti na 25. jubilejnem posvetu v Moravskih Toplicah (6. in 7. 10. 2022).

Znotraj okvira posvetovanja bo Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) na krajši slovesnosti obeležila tudi 30 let delovanja Slovenskega ekološkega gibanja (SEG).

Glavna teža strokovnih diskusij bodo predlogi, kaj moramo storiti v naslednjih letih, da bomo v dokumentih napisane cilje dosegli in kako doseči soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa.

Ob tem dogodku Vam ponujamo priložnost sodelovanja na konferenci v obliki predstavitve vaše dejavnosti na t. i. »okoljski stojnici« (prospekti, brošure, plakati, idr.) in video predstavitvi vašega podjetja ali institucije tekom dvodnevne konference. Vabljeni vsi, ki ste posredno ali neposredno povezani z vsebino konference in aktualnimi okoljskimi izzivi v Sloveniji nasploh.

Obliko sodelovanja lahko izberete med naslednjimi možnostmi:

 1. GENERALNI POKROVITELJ – KLASIČNO SPONZORSTVO 2.000 EUR
  Logotip pokrovitelja v obvestilih, povezanih s konferenco, zborniku posveta in na pozdravnih panojih. Pokrovitelj ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano, mizo in 10 minutno predstavitev dejavnosti podjetja vsem udeležencem posveta. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI - POKROVITELJ 1.000 EUR
  Predstavitev dejavnosti v času trajanja konference. Vključuje brezplačni razstavni prostor, mizo, roll-up pano, logotip pokrovitelja v obvestilih, zborniku in na posvetu. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo dveh spremljevalnih oseb.

 3. RAZSTAVLJAVEC NA POSVETU 500 EUR
  Ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano in mizo ter objavljen logotip pokrovitelja v obvestilih in na posvetu. Razstavljavec lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 4. OBJAVA REKLAMNEGA SPOROČILA V ZBORNIKU POSVETA ALI ČLANKA
  1- Stranski oglas 600,00 EUR
  ½ - stranski oglas 400,00 EUR


Glede na 24. letno tradicijo organizacije dogodka in aktualnosti tematike, pričakujemo na konferenci vsaj 150 udeležencev. Zaradi aktualnosti tematike bo prvi dan tudi novinarska konferenca in z njo zastopanost dogodka v medijih.

Interes za prijavo pokroviteljstva posveta sporočite organizatorju: do 20. septembra 2022 na naslov zavoda VETRNIK so.p. : el . pošta : , GSM: 064 253 580

Na osnovi sklepa 3. seje Organizacijskega odbora posveta in seje Izvršnega odbora ZEG bo tudi letošnjo tehnično in finančno izvedbo 25 . strokovnega posveta (kakor tudi ponudbe pokroviteljem in sponzorjem ) v Moravskih Toplicah prevzel:

VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica

TR: SI56 0400 1004 9192 957 Nova KBM, Maribor.

Davčna številka: 68884583 ; Matična številka: 2136236000

Podpisnik pogodb za sponzorstva, pokroviteljstva, donatorstva posvetovanja ter računov kotizacij udeležencem je v imenu ZEG, tehnični organizator zavod VETRNIK so.p.


V naprej se zahvaljujem za vaše sodelovanje!
Karel Lipič, predsednik Organizacijskega odbora

 

 

ZBORNIKI PRETEKLIH POSVETOVANJ

 

 

 

 

 

FOTOGALERIJA PRETEKLIH POSVETOVANJ

 

2022 Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije
6. oktober 2022

 

2022 Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije
7. oktober 2022

 

2021 Okoljska samozadostnost Slovenije – OD BESED K DEJANJEM!
7. in 8. oktober 2021

 

2020 Moravske Toplice - OKOLJSKA SAMOZADOSTNOST SLOVENIJE - NEIZOGIBNA NUJNOST
24. in 25. september 2020

 

2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV
1. dan: četrtek - 11.april 2019


2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV

2. dan: petek - 12.april 2019


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

1. SEKCIJA: četrtek - 5.april 2018 - Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

2. SEKCIJA: petek - 6.april 2018 - Kakovost zraka


2017 Moravske Toplice - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA


2017 Moravske Toplice - SODELOVANJE JAVNOSTI V POSTOPKIH ELEKTROMAGNETNIH IN JEDRSKIH SEVANJ


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 1.DAN


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - VEČERJA


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 2.DAN


2015 PTUJ - KAKO DO NIČ ODPADKOV V SLOVENIJI


2015 PTUJ - ZEMLJA IMAMO TE RADI - MODNA REVIJA INOVATIVNE OBNOVE RABLJENEGA TEKSTILA


2014 MORAVSKE TOPLICE - GOSPODARNO IN ODGOVORNO


2013 MORAVSKE TOPLICE - CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI


2012 PTUJ - SLOVENIJA BREZ ODPADKOV