GENERALNI POKRAVITELJI

pokravitelj

program

Program (PDF)

prijavnica

Vabilo in prijavnica (PDF)

STROKOVNO POSVETOVANJE 2020

OKOLJSKA SAMOZADOSTNOST
SLOVENIJE - NEIZOGIBNA
NUJNOST

Moravske Toplice, 24. in 25. SEPTEMBER 2020

zeg2019

E-prijava: udeležba v živo
ali
E-prijava: video prenos (on-line).

 Pokrovitelji:

hrastnik logo

Saubermacher Logo SLO

sidg


Zadnja sprememba strani:
13.09.2020

    
Zaradi trenutne situacije s COVID-19 je število udeležencev na konferenci (v živo) omejeno, zato bo vzporedno potekal video spletni prenos samega dogodka! 

 

 

Spoštovani!

Slovenija je – kot vsa EU - pred veliko družbeno preobrazbo. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) na nič, preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja. Kako zagotoviti tak sonaravni razvoj, je izziv, na katerega bi želeli strokovnjaki, civilna družba in politiki odgovoriti na 23. strokovnem posvetu v Moravskih Toplicah. Okoljska samozadostnost Slovenije vključuje več področij, posvet pa bo na panelnih razpravah obravnaval trenutno najbolj aktualne:

1. Avtonomno ravnanje z odpadki.
Zaradi kopičenja odpadkov, primernih le za toplotno obdelavo, in velikih stroškov za njihovo predelavo v (vse bolj negotovi) tujini, je potrebno urgentno pristopiti k načrtovanju in gradnje manjkajočih naprav v integralnem sistemu ravnanja z odpadki. Smotrna kombinacija kapacitet obstoječih industrijskih termičnih objektov in novih namenskih naprav za toplotno obdelavo odpadkov bo dolgoročno zadovoljevala sprotne potrebe nastajanja teh odpadkov in omogočila izrabo sproščene energije, ob ustreznem varovanju zdravja prebivalstva in okolja. Vzporedno je treba povečati transparentnost sistema ravnanja z odpadki, s podatki obveščati zainteresirano in širšo javnost ter s konstruktivnim dialogom prispevati k družbenemu razumevanju odgovornega in avtonomnega ravnanja z njimi.

2. Uvajanje krožnega gospodarstva.
Odločitev vlade je, da Slovenija postane v EU vzorčna država za prehod v krožno gospodarstvo. Njen sklep o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo je velikega pomena za strokovno, okoljsko in gospodarsko dejavnost. Na osnovi tega sklepa bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo z ostalimi ministrstvi predlog projekta in predlog organizacijske rešitve glede oblikovanja centra, ki bo zagotavljal usklajene in celovite aktivnosti za prehod v nizkoogljično krožno družbo tudi po zaključku obdobja trajanja projekta.

3. Podnebne spremembe.
Sedanji ekološki odtis Slovenije s povzročanjem TGP je treba zmanjšati od 5,13 Gha/preb na naravno zmogljivost Slovenije 2,24. Kar 60 % ekološkega odtisa predstavljajo emisije TGP pri porabi fosilnih goriv. To pomeni, da moramo izvesti velike spremembe v proizvodnji in rabi energije, kako tudi pri rabi drugih naravnih resursov. Ohraniti ekonomsko moč države in zmanjšati ekološki odtis pomeni v svojem bistvu prehod iz potrošniške v sonaravno družbo z okolju prilagojenim gospodarstvom. Na posvetu bomo obravnavali tri zelo pomembne teme:

 • Zakon o podnebni politiki (osnutek 12.9.2019),
 • Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN, 4.1.2020) in
 • Vsebinjenje strateškega projekta razogličenja Slovenije.

Glavna teža strokovnih diskusij bodo predlogi, kaj moramo storiti v naslednjih desetletjih, da bomo v dokumentih napisane cilje dosegli in, kako doseči soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa. Realizacija sprejete podnebne politike vlade in NEPN, ki temeljita na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov, obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga, bo izjemno zahtevna naloga.

4. Okoljsko komuniciranje.
Eden od namenov posveta je vključiti širšo javnost v reševanje zgoraj navedenih nalog. V razpravi želimo potrditi ali razširiti njihove vsebine, določiti prioritete, poiskati načine financiranja in praktične realizacije. Na posvetu želimo tudi preseči sedanjo razdrobljenost in nehomogenost pri reševanju okoljskih problemov v Sloveniji s sodelovanjem strokovnjakov in predstavnikov civilne družbe. Cilje je dogovor o pomembnih strateških odločitvah v javnem interesu in kako najbolje zadostiti lokalnim potrebam. V minulem letu smo bili priča nerazumnim ukrepom upravnih organov, ki so podlegali populističnim pritiskom lokalnih faktorjev in zavrli izvajanje že tako redkih, a strokovno korektnih postopkov predelave odpadkov (Kemis, Termit), podobno se dogaja pri Salonitu.

 

VSEBINA POSVETA

Posvet bo izjemno aktualen in interaktiven, razdeljen v štiri panele v dveh dneh. V okviru panelov bo potekala odprta razprava, kako do najboljših rešitev po mnenju strokovnjakov iz gospodarskega in javnega sektorja, mnenju civilnih združenj in zmožnostih/omejitvah politike.
Paneli so namenjeni predvsem razpravi udeležencev posveta o predlaganih dokumentih in o njihovih predlogih za prehod Slovenije v sonaravno družbo (brez emisij TGP, s krožnim gospodarstvom, z visoko kakovostjo življenja itd.), ki se bodo pričeli z nekaj kratkimi uvodi (strokovnjak, civilno-družbenik, politik). Skladno s temami predhodnih posvetov na področju varstva zraka in ravnanja z odpadki so letos predvideni naslednji paneli:

Panel 1: dr. Filip Kokalj (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
ENERGIJA IZ ODPADKOV

Panel 2: Jože Leskovar (Kostak d.d.)
SNOVNA IZRABA ODPADKOV V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Panel 3: dr. Peter Novak (Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo)
OKOLJSKA UČINKOVITOST IN KROŽNO GOSPODARSTVO V SLOVENIJI

Panel 4: Borut Hočevar (Finance)
OKOLJSKO KOMUNICIRANJE


NAMEN STROKOVNEGA POSVETA:

je vključiti širšo javnost pri zaključnih pripravah na sprejemanje treh, v uvodu omenjenih dokumentov. V razpravi želimo potrditi ali/in razširiti njihove vsebine, prioritete, način financiranja in praktične realizacije.
Na posvetu želimo tudi preseči sedanjo razdrobljenost in nehomogenost pri reševanju okoljskih problemov v Sloveniji s sodelovanjem čim večjega števila strokovnjakov in civilne družbe z dogovorom, kaj so pomembne strateške odločitve v javnem interesu in kako najbolje zadostiti lokalnim potrebam.
Zaradi kopičenja odpadkov, ki rabijo toplotno obdelavo in velikih stroškov za njihovo predelavo v tujini, je potrebno urgentno pristopiti k načrtovanju optimalnega sistema mreže naprav (kombinacija industrijskih termičnih objektov in namenskih naprav za toplotno obdelavo odpadkov), ki bo zadovoljevala sprotne potrebe nastajanja teh odpadkov in omogočila smotrno izrabo sproščene energije.
Vzporedno je treba povečati transparentnost celotnega integriranega sistema ravnanja z odpadki, s podatki obveščati zainteresirano in širšo javnost ter z dialogom prispevati k družbenemu razumevanju odgovornega ter avtonomnega ravnanja z njimi. V minulem letu smo bili priča nerazumnim ukrepom upravnih organov, ki so podlegali populističnim pritiskom lokalnih faktorjev in zavrli izvajanje že tako redkih, a strokovno korektnih postopkov predelave odpadkov (Kemis, Termit).
S tem želimo prispevati k doseganju našega skupnega cilja: sonaravno, okolju in ljudem prijazno Slovenijo.


KOMU JE NAMENJEN STROKOVNI POSVET:

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in drugih okoljsko odgovornih podjetij,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti ter trajnostnega razvoja,
 • lokalnim energetskim agencijam, NVO
 • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
 • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

 

 

KOTIZACIJA IN OSTALE INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE

simpozij

KOTIZACIJA

UDELEŽBA POSVETA V ŽIVO:

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 250,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in zbornik. Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 150,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 40,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradivo in zbornik.

UDELEŽBA POSVETA PREKO SPLETNE VIDEO KONFERENCE:

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 210,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 65,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za online spremljanje posveta, vsebinsko gradivo in zbornik. Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 120,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 30,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za online spremljanje posveta, vsebinsko gradivo in zbornik.

Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10%-ni popust na kotizacijo.


Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0510–0801–5620-581, ABANKA d.d. Ljubljana. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580, 
 • dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55, 

 

PRENOČIŠČE

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti:  s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20, GSM: 040 829 870, e-pošta: 
Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

PRIJAVA

PRIJAVE sprejemamo do 22. 9. 2020 in jo lahko oddate preko E-prijave za udeležbo v živo ali E-prijave za video prenos (on-line) ali pošljete izpolnjeno prijavnico po elektronski pošti na naslov:  ali

 

ORGANIZATORJI POSVETOVANJA

2020 Moravske logotipi


ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 • Karel Lipič, predsednik
 • dr. Viktor Grilc, podpredsednik
 • dr. Peter Novak, podpredsednik
 • dr. Niko Samec
 • dr. Filip Kokalj
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj
 • dr. Štefan Čelan
 • dr. Klavdija Rižnar
 • dr. Miran Lakota
 • dr. Tomaž Vuk
 • dr. Janez Ekart
 • mag. Jorg Hodalič
 • Drago Dervarič
 • Vilma Fece
 • mag. Rudi Vončina
 • Franc Cipot
 • Jože Leskovar
 • Vilko Pešec
 • Ivan Kukovec

2020 covid 

 

KONTAKT

 

Za morebitne dodatne informacije kontaktirajte:

 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580, 
 • dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55, 

 

ELEKTRONSKA POŠTA


TELEFON

Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580
ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55

NASLOV STROKOVNEGA POSVETOVANJA

Terme 3000 - Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 12
SI-9226 Moravske Toplice
Slovenija

 

POKROVITELJI

Spoštovani pokrovitelji!

Obliko sodelovanja lahko izberete med možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

  1. GENERALNI POKROVITELJ – KLASIČNO SPONZORSTVO - 1.500,00 EUR
   Logotip pokrovitelja v obvestilih, povezanih s konferenco, zborniku posveta in na pozdravnih panojih. Pokrovitelj ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano, mizo in 10 minutno predstavitev dejavnosti podjetja vsem udeležencem posveta. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

  2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI - POKROVITELJ - 700,00 EUR
   Predstavitev dejavnosti v času trajanja konference. Vključuje brezplačni razstavni prostor, mizo, roll-up pano, logotip pokrovitelja v obvestilih, zborniku in na posvetu.Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

  3. RAZSTAVLJAVEC NA POSVETU - 400,00 EUR
   Ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano in mizo ter objavljen logotip pokrovitelja v obvestilih in na posvetu.Razstavljavec lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

  4. OBJAVA REKLAMNEGA SPOROČILA V ZBORNIKU  POSVETA  ALI ČLANKA
   • Stranski oglas              600,00 EUR
   • ½ - stranski  oglas         400,00 EUR


Glede na 23. letno tradicijo organizacije dogodka in aktualnosti tematike, pričakujemo na konferenci vsaj 150 udeležencev. Zaradi aktualnosti tematike bo drugi dan tudi novinarska konferenca in z njo zastopanost dogodka v medijih.

ROK za prijavo sponzorstva ali pokroviteljstva posveta organizatorju : 15. september 2020
na naslov zavoda VETRNIK so.p.
El . pošta ista kot ZEG : , GSM: 064 253 580 

POMEMBNO:
Na osnovi sklepa 3. seje Organizacijskega odbora posveta in seje Izvršnega odbora ZEG bo letošnjo tehnično in finančno izvedbo 23. strokovnega posveta (kakor tudi  ponudbe pokroviteljem in sponzorjem ) v Moravskih Toplicah prevzel: 
VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica
TR: SI56 0510 – 0801 – 5620-581, ABANKA d.d. Ljubljana.
Davčna številka: 68884583 ; Matična številka: 2136236000

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem posvetu , kjer bo Vaša priložnost biti častni pokrovitelj posveta!

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije
 ali mobitelu 064 253 580

ZBORNIKI PRETEKLIH POSVETOVANJ

 

 

 

 

FOTOGALERIJA PRETEKLIH POSVETOVANJ

2020 Moravske Toplice - OKOLJSKA SAMOZADOSTNOST SLOVENIJE - NEIZOGIBNA NUJNOST
24. in 25. september 2020

 

2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV
1. dan: četrtek - 11.april 2019


2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV

2. dan: petek - 12.april 2019


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

1. SEKCIJA: četrtek - 5.april 2018 - Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

2. SEKCIJA: petek - 6.april 2018 - Kakovost zraka


2017 Moravske Toplice - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA


2017 Moravske Toplice - SODELOVANJE JAVNOSTI V POSTOPKIH ELEKTROMAGNETNIH IN JEDRSKIH SEVANJ


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 1.DAN


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - VEČERJA


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 2.DAN


2015 PTUJ - KAKO DO NIČ ODPADKOV V SLOVENIJI


2015 PTUJ - ZEMLJA IMAMO TE RADI - MODNA REVIJA INOVATIVNE OBNOVE RABLJENEGA TEKSTILA


2014 MORAVSKE TOPLICE - GOSPODARNO IN ODGOVORNO


2013 MORAVSKE TOPLICE - CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI


2012 PTUJ - SLOVENIJA BREZ ODPADKOV