24. Strokovno posvetovanje
Moravske Toplice, 7. in 8. oktober 2021

Okoljska samozadostnost Slovenije – OD BESED K DEJANJEM!

pdfProgram2.16 MB

Posvet bo organiziran v živo, skladno z veljavnimi odloki Vlade RS in priporočili NIJZ.
e-prijava

Vabilo

     

Uvod

Slovenija je pred veliko družbeno preobrazbo kot vsa Evropa. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov na nič, preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja. V Sloveniji so sprejeti Nacionalni energetski in podnebni načrt, Podnebna strategija ter Načrt za okrevanje in odpornost z jasno definiranimi cilji. V zadnjih desetletjih je bilo veliko političnih, strokovnih, medijskih in drugih diskusij, kaj storiti, da bomo dosegli zapisane cilje in hkrati dosegli soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa. Zaradi sedanje razdrobljenosti in nehomogenosti pri reševanju okoljskih problemov v Sloveniji želimo na posvetu razpravo o konkretnih ukrepih in načrtovanih rešitvah, katerim bo Slovenija namenila (evropska) sredstva za doseganje zapisanih ciljev. Smo pred velikim izzivom, kako od »besed« k »dejanjem«, ki bodo prednostno in trajnostno reševala okoljske in podnebne izzive.

 

VSEBINA POSVETA

Okoljska samozadostnost Slovenije vključuje več področij, posvet pa bo na panelnih razpravah obravnaval trenutno najbolj aktualne:

 • Panel 1: Okoljski cilji in izzivi na področju gospodarnega ravnanja z odpadki(moderator: Igor Petek, Publikus)
  Slovenija se je v primerjalni študiji, ki jo je izvedla Evropska komisija v l. 2014 in je bila objavljena februarja 2015, izkazala kot država z relativno uspešnim konceptom zbiranja komunalnih odpadkov v državah EU. Malo manj opaženo pri tem je bilo, da nima zaključenih snovnih tokov, predvsem na področju energetske izrabe ter da samo ločeno zbiranje ni dovolj za dober koncept zbiranja komunalnih odpadkov. Z uvedbo regijskih centrov za ravnanje z odpadki je Slovenija zagotovila obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred njihovim odlaganjem in odlaganje tako obdelanih odpadkov, v največ primerih tudi obdelavo ločene frakcije biorazgradljivih odpadkov. Za to lahko danes ugotovimo, da so razpoložljive kapacitete za predelavo v Sloveniji morda premajhne, posledično pa se dvigujejo cene na trgu. Slovenija pa še ni ustrezno uredila v celoti podaljšane odgovornosti proizvajalcev.
 • Panel 2: Energetska izraba odpadkov in kakovost zraka (moderator: dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo)
  Slovenija je v preteklem desetletju naredila velik napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Poleg izgrajene nove infrastrukture je k pravilnemu ravnanju z odpadki veliko prispeval dvig ravni ločenega zbiranja prebivalstva. Energijska izraba odpadkov je sestavni del predpisanega evropskega ravnanja z odpadki. Brez energijske izrabe kot država ne bomo dosegali vseh ciljev novega akcijskega načrta krožnega gospodarstva. Slovenija ima samo dva objekta za energijsko izrabo predelanih komunalnih odpadkov (Toplarna Celje in Salonit Anhovo), s katerimi pa niti polovično ne zagotavlja potrebnih kapacitet. Nujno potrebno je zagotoviti domače kapacitete energijske izrabe odpadkov, ki jih ne moremo nameniti recikliranju, istočasno pa jih ne smemo odložiti. Reševanje problematike ravnanja z odpadki v tujini je lahko tudi precej nezanesljivo, kar se je v preteklih letih že pokazalo za več vrst odpadkov.
 • Panel 3: Nizkoogljično gospodarstvo (moderator: mag. Rudi Vončina, Elektro Inštitut Milan Vidmar)
  Gospodarstvo Slovenije je izpostavljeno učinkom skupnega evropskega trga. V EU je skrb za nacionalno konkurenčnost pomemben dejavnik, saj neposredno vpliva razvojne posledice posamezne države članice. Poleg monetarnega in institucionalnega vidika, zahteva prehod v nizkoogljično družbo, od nas pravočasno in učinkovito vpeljavo novih dejavnikov konkurenčnosti, ki nam jih prinašajo podnebne zaveze. Zaradi razmeroma šibke kapitalske moči našega gospodarstva je za našo družbo to še toliko pomembneje. Namen panela je spodbuditi razmišljanje o priložnostih in izzivih poveznih s prehodom v nizkoogljično družbo. Pri tem bodo izpostavljena potrebna prilagaja javne infrastrukture in napori posameznih gospodarskih subjektov, na podlagi katerih lahko temeljimo našo bodočo konkurenčnost.
 • Panel 4: Podnebne spremembe (moderator: dr. Peter Novak)
  Sedanje hitre podnebne spremembe so priznano delo človekovega razvoja. Na panelu bomo razpravljali o globalnih in lokalnih razsežnostih problema in socialno - ekonomskih posledicah. Kaj pomeni zmanjšanje emisij za 55% do leta 2030 za Slovenijo in, kje so realne meje hitrega prehoda za dežele, ki imajo minimalen vpliv na svetovne emisije. Izpostavljen bo problem nadaljnje uporabe jedrske energije v svetu in pri nas. Vloga kapitala pri hitrejšem zmanjševanju emisij na eni in na drugi strani pri investiranju v nove tehnologije, ki imajo minimalni vpliv na okolje. Poseben del razprave bomo posvetili vlogi javnosti pri odobravanju lokacij za OVE (agro-PV, plavajoče PV, vetrnice, geotermalne elektrarne).
 • Panel 5: Krožno gospodarstvo (moderatorka: Nina Meglič, ŠGZ – SRIP Krožno gospodarstvo)
  Krožno gospodarstvo je nastalo kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva, potrošnje na omejene vire in »kapacitete« sposobnosti samega okolja, zato je koncept zaprtja zanke pomemben v ustvarjanju verig vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov. Za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo so nujni ukrepi na ravni eko-oblikovanja, povečanja rabe lokalno naravno obnovljivih virov energije, uporabe sekundarnih surovin, industrijske simbioze, ponovne uporabe in recikliranja izdelkov ter drugih aktivnosti, ki bodo zmanjšali pritiske in obremenitve v okolju tako s strani industrije, javnega sektorja kot potrošnikov. V okviru panela bodo predstavljene nove tehnologije predelave odpadkov in njihove možnosti uporabe v Sloveniji.
 • Panel 6: Okoljsko komuniciranje (moderator: Borut Hočevar, Finance)
  Sosežig odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj ni bil sprejet, kar pomeni, da je odpadla verjetno edina možnost, s katero bi lahko v razmeroma kratkem času v Sloveniji sami poskrbeli za svoje odpadke. Zastavlja se vrsta vprašanj. Kako naprej? Se bodo nerešljivi spori ponovili tudi v primeru monosežigalnic? So težave pri doseganju soglasij v okoljskih in energetskih zadevah posebnost ali del težav pri soočanju različnih mnenj v družbi? Na panelu bomo iskali načine, kako učinkovito komunicirati, da dosežemo do okolja najbolj prijazne in hkrati stroškovno sprejemljive rešitve. Zanimalo nas bo, kako se pogovarjati, da bomo  dosegli položaj, v katerem se bodo na vseh straneh počutili kot zmagovalci. Učinkovito komuniciranje okoljskih zadev je namreč nujno za doseganje podnebne nevtralnosti slovenske družbe.


KOMU JE STROKOVNI POSVET NAMENJEN

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih podjetij in podjetij s praksami krožnega gospodarstva,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • raziskovalcem s področja varovanja okolja, snovne in energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • nevladnim organizacijam,
 • študentom iz naravoslovno-tehniških in družboslovnih področij.

 

Skladno z veljavnim odlokom Vlade RS se posveta lahko udeležijo osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelem Covidu-19 (PCT pogoj). Uporaba zaščitne maske je obvezna.

 

 

KOTIZACIJA IN OSTALE INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE

PRIJAVE

PRIJAVE sprejemamo do 5. 10. 2021 in jo lahko oddate:

 • na spletnem naslovu: https://bistra.si/gospodarno-in-odgovorno,
 • po elektronski pošti na naslov: ali

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 250,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in zbornik.

Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 150,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 50,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradivo in zbornik.

Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10% -ni popust na kotizacijo.

 

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0400 1004 9192 957 Nova KBM, Maribor. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

 

PRENOČIŠČE
V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20 GSM: 040 829 870, e.pošta: .

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije kontaktirajte:

 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580,
 • dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55,

 

 

ORGANIZATORJI POSVETOVANJA

 ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 • Karel Lipič (predsednik),
 • dr. Viktor Grilc,
 • dr. Peter Novak,
 • dr. Niko Samec,
 • dr. Filip Kokalj,
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj,
 • dr. Štefan Čelan,
 • Igor Petek,
 • dr. Klavdija Rižnar,
 • dr. Tomaž Vuk,
 • dr. Dragica Marinič,
 • dr. Janez Ekart,
 • Drago Dervarič,
 • mag. Rudi Vončina,
 • Franc Cipot,
 • Jože Leskovar,
 • Vilko Pešec.

 

 

 

ORGANIZATORJI

gopodarno pokrovitelji 2021


SOORGANIZATORJA

logotip srip kg  logo SIDG

 

POKROVITELJI

Generalni pokrovitelj:

eles

Pokrovitelji:

saubermacher hrastnik elektro celje ikema

 

 

ZBORNIKI PRETEKLIH POSVETOVANJ

 

 

 

 

FOTOGALERIJA PRETEKLIH POSVETOVANJ

Okoljska samozadostnost Slovenije – OD BESED K DEJANJEM!
7. in 8. oktober 2021

 

2020 Moravske Toplice - OKOLJSKA SAMOZADOSTNOST SLOVENIJE - NEIZOGIBNA NUJNOST
24. in 25. september 2020

 

2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV
1. dan: četrtek - 11.april 2019


2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV

2. dan: petek - 12.april 2019


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

1. SEKCIJA: četrtek - 5.april 2018 - Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

2. SEKCIJA: petek - 6.april 2018 - Kakovost zraka


2017 Moravske Toplice - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA


2017 Moravske Toplice - SODELOVANJE JAVNOSTI V POSTOPKIH ELEKTROMAGNETNIH IN JEDRSKIH SEVANJ


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 1.DAN


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - VEČERJA


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 2.DAN


2015 PTUJ - KAKO DO NIČ ODPADKOV V SLOVENIJI


2015 PTUJ - ZEMLJA IMAMO TE RADI - MODNA REVIJA INOVATIVNE OBNOVE RABLJENEGA TEKSTILA


2014 MORAVSKE TOPLICE - GOSPODARNO IN ODGOVORNO


2013 MORAVSKE TOPLICE - CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI


2012 PTUJ - SLOVENIJA BREZ ODPADKOV