Jubilejno 26. Strokovno posvetovanje
 Moravske Toplice, 12. in 13. oktober 2023

» Trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije «

pdfPROGRAM424.37 KB

e-prijava

docxPrijavnica218.38 KB

Uvod

Obremenjevanje okolja in podnebne spremembe ogrožajo Slovenijo, Evropsko Unijo in ves svet. Za premagovanje teh izzivov se mora slovensko gospodarstvo preoblikovati v gospodarno in konkurenčno, ki bo današnjo družbo in prihodnje generacije ščitilo pred pritiski na surovinske vire in kakovost okolja. Eden od ciljev je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in zmanjšati onesnaževanje. V praksi pomeni, da je potrebna večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami, realizacija projektov učinkovite materialne in energetske izrabe odpadkov, hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe in okoljevarstveno naravnana družbena preobrazba nasploh. Posvet tozadevno že 25 let povezuje strokovnjake, raziskovalce, oblikovalce politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Z namenom kako uresničiti zapisane cilje in hkrati doseči soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa, bo tudi na letošnjem posvetu potekala razprava o konkretnih ukrepih in načrtovanih rešitvah Slovenije na naslednjih aktualnih področjih:

 • Panel 1: Snovna učinkovitost izrabe odpadkov (moderator: mag. Igor Petek, Publikus)
  Organiziranje krožnega življenja materialov z recikliranjem in snovno ter energetsko izrabo odpadnih snovi je ena najpomembnejših dejavnosti, ki jih mora razvita družba vpeljati v svoj trajnostni razvoj. Razširjena odgovornost proizvajalcev izdelkov široke potrošnje je eden najpomembnejših vzvodov za zagotovitev ustreznih krožnih praks ravnanja z odsluženimi izdelki. Z upoštevanjem vseh stroškov ravnanja z odpadki (tudi okoljskih) postajajo aktualne tudi nekatere že dalj časa znane tehnike in tehnologije za zagotavljanje krožnega toka odpadnih snovi, ki se do sedaj iz ekonomskih razlogov niso uveljavile. Pri tem je pomembno, da v krožni tok preide čim večji masni tok odpadkov, po čim bolj enostavnih zbiralnih shemah na način, da je za uporabnika enostavno in blizu. Prioritetni tako postanejo tudi in predvsem ukrepi za preprečevanje nastajanja in ponovno uporabo neogibnih odpadkov ter tudi, da na tržišče vstopajo čim bolj istovrstni in okolju prijazni materiali, ki jih je v nadaljnjih postopkih čim bolj enostavno reciklirati.

 • Panel 2: Energetska učinkovitost izrabe odpadkov (moderator: dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
  Sprejetje Zakona o varstvu okolja, Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov in Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS omogoča državi, da dokončno uredi področje energijske izrabe komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče snovno reciklirati in imajo kurilno vrednost. Energijska izraba komunalnih odpadkov še naprej ostaja obvezna državna gospodarska javna služba.
  BAT zaključki, pripravljeni iz dokumenta najboljših razpoložljivih tehnologij, ki so bili predstavljeni pred štirimi leti, bodo s koncem leta postali obvezni, kar bo znižalo okoljski vpliv teh objektov na lokalno okolje.
  Proizvodnja goriv iz odpadkov v Sloveniji je dosegla zavidljiv nivo tako po količini kot kvaliteti proizvedenega goriva. Veliko le-tega se nato uporabi v procesih sosežiga doma in v tujini.
  V panelu bomo govorili o stanju na obstoječih projektih energijske izrabe in načrtih za posodabljanje obstoječih objektov ter gradnji novih objektov.

 • Panel 3: Nizkoogljično in krožno gospodarstvo (moderator: mag. Rudi Vončina, Elektroinštitut Milan Vidmar)
  Del Evropskega zelenega dogovora predstavlja sistem taksonomije, ki ima pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnih naložb in zagotavljanju preglednosti za vlagatelje ter potrošnike. Vključuje tudi zahteve za poročanje o trajnostnih vidikih podjetij in njihovih dejavnosti, s čimer se želi spodbuditi to, da se naložbe usmerjajo v projekte, ki so v skladu s podnebnimi cilji EU.
  Namen panela je spodbuditi dialog med udeleženci, s ciljem diskusije o priporočilih za bodoče strateške dokumente in načrte na ravni države, inštitucij in podjetij. Okoljske trajnostne dejavnosti bodo morala vključevati podnebne spremembe, trajnostno upravljanje voda, krožno gospodarstvo, prehod v trajnostno energijo, ohranjanje biotske raznovrstnosti in preprečevanje onesnaževanja. Poskušali bomo s praktičnega vidika nasloviti izzive, ki nas čakajo pri preoblikovanju gospodarskih in družbenih dejavnosti ob prehodu v nizkoogljično družbo.

 • Panel 4: Okoljsko komuniciranje (moderator: Borut Hočevar, Finance)
  Okoljska ozaveščenost porabnikov je vse bolj pomembna za proizvajalce izdelkov. Najbolj opazno je v avtomobilski industriji in beli tehniki, širi pa se tudi na druge branže. Še več, mlade generacije iskalcev zaposlitve so postale pozorne na odnos zaposlovalcev do okolja. Za podjetja je zato vse bolj pomembno, da trajnostno usmeritev učinkovito predstavijo javnosti. Podobno je v političnih strankah, prenaša pa se tudi na vladno raven in na lokalne skupnosti. O komuniciranju trajnostne usmeritve v podjetjih in ustanovah bomo govorili v tej sekciji posveta.

Karel Lipič, predsednik organizacijskega odbora 2023

 

KOMU JE STROKOVNI POSVET NAMENJEN

 • županom, članom občinskih svetov in delovnih teles,

 • občinskim upravam in občinskim službam na področju varstva okolja,

 • državnim službam varstva okolja,

 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih podjetij in podjetij s praksami krožnega gospodarstva,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,

 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov, analiz in mnenj,

 • raziskovalcem s področja varovanja okolja, snovne in energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja,

 • lokalnim energetskim agencijam,

 • nevladnim organizacijam,

 • študentom iz naravoslovno-tehniških in družboslovnih področij.

 

KOTIZACIJA IN OSTALE INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE

PRIJAVE

PRIJAVE sprejemamo do 10. 10. 2023 in jo lahko oddate:

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 280,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, družabna večerja, gradivo in zbornik.
Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 180,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 50,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, družabna večerja, gradivo in zbornik.
Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10 % popusta na kotizacijo.

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica na TR: SI56 0400 1004 9192 957 Nova KBM, Maribor. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

 

PREVOZ IN PRENOČIŠČE

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami. Prenočišče v ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: s pripisom imena posveta. Prenočišča nudijo tudi v TIC INFO, tel: 02 538 15 20 GSM: 040 829 870, e-pošta:

 

INFORMACIJE

Za dodatne informacije o posvetu kontaktirajte:

 

 

ORGANIZATORJI POSVETOVANJA

 ORGANIZACIJSKI ODBOR STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

 • Karel Lipič (predsednik),
 • dr. Viktor Grilc,
 • dr. Niko Samec,
 • dr. Filip Kokalj,
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj,
 • mag. Igor Petek,
 • dr. Tomaž Katrašnik,
 • dr. Tomaž Vuk,
 • dr. Štefan Čelan,
 • dr. Klavdija Rižnar,
 • dr. Janez Ekart,
 • Drago Dervarič,
 • Borut Hočevar,
 • mag. Rudi Vončina,
 • dr. Andrej Lukšič,
 • Jože Leskovar,
 • Jure Fišer,
 • Vilko Pešec

 

 

ORGANIZATORJI

gopodarno pokrovitelji 2021

 

 

 

POKROVITELJI

Spoštovani pokrovitelji!

Slovenija je – kot vsa EU - pred veliko družbeno preobrazbo. Obvezala se je do leta 2050 zmanjšati emisije TGP na nič, preiti v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotoviti prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja. Kako zagotoviti tak sonaravni razvoj, je izziv, na katerega bi želeli strokovnjaki, civilna družba in politiki odgovoriti na 26. jubilejnem posvetu v Moravskih Toplicah (12. in 13. 10. 2023).

Glavna teža strokovnih diskusij bodo predlogi, kaj moramo storiti v naslednjih letih, da bomo v dokumentih napisane cilje dosegli in kako doseči soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa.

Ob tem dogodku Vam ponujamo priložnost sodelovanja na konferenci v obliki predstavitve vaše dejavnosti na t. i. »okoljski stojnici« (prospekti, brošure, plakati, idr.) in video predstavitvi vašega podjetja ali institucije tekom dvodnevne konference. Vabljeni vsi, ki ste posredno ali neposredno povezani z vsebino konference in aktualnimi okoljskimi izzivi v Sloveniji nasploh.

Obliko sodelovanja lahko izberete med naslednjimi možnostmi:

 1. GENERALNI POKROVITELJ – KLASIČNO SPONZORSTVO 2.000 EUR
  Logotip pokrovitelja v obvestilih, povezanih s konferenco, zborniku posveta in na pozdravnih panojih. Pokrovitelj ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano, mizo in 10 minutno predstavitev dejavnosti podjetja vsem udeležencem posveta. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI - POKROVITELJ 1.000 EUR
  Predstavitev dejavnosti v času trajanja konference. Vključuje brezplačni razstavni prostor, mizo, roll-up pano, logotip pokrovitelja v obvestilih, zborniku in na posvetu. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo dveh spremljevalnih oseb.

 3. RAZSTAVLJAVEC NA POSVETU 500 EUR
  Ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano in mizo ter objavljen logotip pokrovitelja v obvestilih in na posvetu. Razstavljavec lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

 4. OBJAVA REKLAMNEGA SPOROČILA V ZBORNIKU POSVETA ALI ČLANKA
  1- Stranski oglas 600,00 EUR
  ½ - stranski oglas 400,00 EUR


Glede na 26. letno tradicijo organizacije dogodka in aktualnosti tematike, pričakujemo na konferenci vsaj 150 udeležencev. Zaradi aktualnosti tematike bo prvi dan tudi novinarska konferenca in z njo zastopanost dogodka v medijih.

Interes za prijavo pokroviteljstva posveta sporočite organizatorju: do 20. septembra 2022 na naslov zavoda VETRNIK so.p. : el . pošta : , GSM: 064 253 580

Na osnovi sklepa 3. seje Organizacijskega odbora posveta in seje Izvršnega odbora ZEG bo tudi letošnjo tehnično in finančno izvedbo 26. strokovnega posveta (kakor tudi ponudbe pokroviteljem in sponzorjem ) v Moravskih Toplicah prevzel:

VETRNIK, Zavod za trajnostni razvoj, izobraževanje in okoljsko svetovanje, socialno podjetje so.p., Vetrnik 15, 8282 Koprivnica

TR: SI56 0400 1004 9192 957 Nova KBM, Maribor.

Davčna številka: 68884583 ; Matična številka: 2136236000

Podpisnik pogodb za sponzorstva, pokroviteljstva, donatorstva posvetovanja ter računov kotizacij udeležencem je v imenu ZEG, tehnični organizator zavod VETRNIK so.p.


V naprej se zahvaljujem za vaše sodelovanje!
Karel Lipič, predsednik Organizacijskega odbora

 

 

ZBORNIKI PRETEKLIH POSVETOVANJ

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIJA PRETEKLIH POSVETOVANJ

 

2022 Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije
6. oktober 2022

 

2022 Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije
7. oktober 2022

 

2021 Okoljska samozadostnost Slovenije – OD BESED K DEJANJEM!
7. in 8. oktober 2021

 

2020 Moravske Toplice - OKOLJSKA SAMOZADOSTNOST SLOVENIJE - NEIZOGIBNA NUJNOST
24. in 25. september 2020

 

2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV
1. dan: četrtek - 11.april 2019


2019 Moravske Toplice - KROŽNA EKONOMIJA ZA BOLJŠI ZRAK IN MANJ ODPADKOV

2. dan: petek - 12.april 2019


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

1. SEKCIJA: četrtek - 5.april 2018 - Dialog na področju varstva okolja in dobre prakse snovne učinkovitosti


2018 Moravske Toplice - NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

2. SEKCIJA: petek - 6.april 2018 - Kakovost zraka


2017 Moravske Toplice - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA


2017 Moravske Toplice - SODELOVANJE JAVNOSTI V POSTOPKIH ELEKTROMAGNETNIH IN JEDRSKIH SEVANJ


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 1.DAN


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - VEČERJA


2016 Moravske Toplice - GOSPODARNO Z VIRI ZA SONARAVNI RAZVOJ SLOVENIJE - 2.DAN


2015 PTUJ - KAKO DO NIČ ODPADKOV V SLOVENIJI


2015 PTUJ - ZEMLJA IMAMO TE RADI - MODNA REVIJA INOVATIVNE OBNOVE RABLJENEGA TEKSTILA


2014 MORAVSKE TOPLICE - GOSPODARNO IN ODGOVORNO


2013 MORAVSKE TOPLICE - CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI


2012 PTUJ - SLOVENIJA BREZ ODPADKOV