2sokrog 1interreg SI HR 1

group hands with pop art concept 53876 12046

V okviru ciklusa petih modulov čezmejnih delavnic predstavljamo celostni pristop do uporabnikov javnih storitev socialne aktivacije s praktičnimi primeri, celovit pristop obravnave ranljivih ciljnih skupin s strani javnih uslužbencev za njihovo opolnomočenje preko integracije socialnih programov, zaposlitvenih programov in trga dela vlogo mentorja pri razvoju socialnih in delovnih kompetenc ranljivih ciljnih skupin; socialno-družbenih dejavnikov, ki so pogojeni z zdravstvenimi pri uporabnikih; zmanjšanje tveganj socialne izključenosti in zdrsa v revščino; vlogo in organiziranje izvajanja programa socialne aktivacije v sektorju socialnega podjetništva; izvajanje učne prakse v delovnem modulu socialne aktivacije v sodelovanju z lokalnim okoljem./ Stručnim seminarima ćemo kroz pet modula predstaviti cjelovit pristup do korisnika javnih usluga socijalne aktivacije; cjelovit pristup u odnosu između ranjivih ciljnih skupina i djelatnika javnih institucija za jačanje njihovih kompetencija kroz itegraciju socijalnih programa, programa zapošljavanja i tržišta rada; ulogu mentora u razvoju socijalnih i radnih vještina ranjivih ciljnih skupina; predstavljanje socijalnih čimbenika koji su uvjetovani zdravljem korisnika; smanjenje rizika od socijalne isključenosti i opasnosti od siromaštva; ulogu i organizaciju provedbe programa socijalne aktivacije u sektoru socijalnog poduzetništva; praktičnu provedbu socijalne aktivacije u suradnji s lokalnim okruženjem.

 

VABILO/POZIV

Čezmejna delavnica z usposabljanjem/ Prekogranična radionica

MODUL 4: »SOCIALNO PODJETNIŠTVO KOT MOŽNOST IZVAJANJA PRAKTIČNEGA  IN UČNEGA MODULA V SKLOPU SOCIALNE AKTIVACIJE«

MODUL 4: "SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO KAO MOGUĆNOST PRIMJENE PRAKTIČNOG I NASTAVNOG MODULA U SOCIJALNIM AKTIVACIJAMA"

 

PRAKTIČEN DEL/ PRAKTIČNI DIO

 • Interaktivni del delavnice na konkretnem primeru: Socialno podjetnštvo - priložnost za podjetništvo na podeželju/ Interaktivni dio studije slučaja: Socijalno poduzetništvo - prilika za ruralno poduzetništvo

 

TEORETIČEN DEL/ TEORETSKI DIO

 • vloga socialnega podjetništva pri izvajanju programov socialne aktivacije (od ideje do družbeno koristnega podjetništva tudi za težje zaposljive)/ uloga socijalnog poduzetništva u provedbi programa socijalne aktivacije (od ideje do društveno korisnog poduzetništva čak i za teže zapošljive);
 • ustvarjanje družbenega kapitala skozi dejavnosti socialnih podjetij/ stvaranje socijalnog kapitala kroz aktivnosti socijalnih poduzeća;
 • organiziranje izvajanja programa socialne aktivacije v sektorju socialnega podjetništva/ organiziranje provedbe programa socijalne aktivacije u sektoru socijalnog poduzetništva;
 • izvajanje učne prakse v delovnem modulu SA v sodelovanju z lokalnim okoljem/ provođenje nastavne prakse u radnom modulu SA-a u suradnji s lokalnim okruženjem;

Modul 4 je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradov za delo, regijskim koordinatorjem socialne aktivacije, resornim ministrstvom in zbornicam, združenjem, tematskim ekspertom in institucijam neformalnega izobraževanja.

Modul 4 namijenjen je državnim službenicima iz centara za socijalni rad, radnih ureda, regionalnih koordinatora za socijalnu aktivaciju, resornih ministarstava i komora, udruga, tematskih stručnjaka i neformalnih obrazovnih institucija.

 

PROGRAM ČEZMEJNE DELAVNICE Z USPOSABLJANJEM
PROGRAM POGRANIČNE STRUČNE RADIONICE

Modul 4

»Socialno podjetništvo kot možnost izvajanja praktičnega in učnega modula v sklopu socialne aktivacije«
»Socijalno poduzetništvo kao mogućnost provedbe prakse u nastavnom modulu u okviru socijalnih aktivacija«

Eko-socialna kmetija Korenika, 28. 1. 2020
Šalovci 86, 9204 Šalovci, https://www.korenika.si/lokacija

E - PRIJAVA

9.30- 9.45

Registracija

9.45-10.00

Program povezuje / Program če povezivati dr. Marinka Vovk, CPU

Uvodni del/Uvodni dio

Uvodni pozdrav:

dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj – vodilni partner 2Sokrog
Goran Miloševič, direktor Eko-socialne kmetije Korenika

10.00 –12.00

 

 

PRIMERI PRAKSE/SADRŽAJ DOBRE PRAKSE

 • Goran Miloševič, direktor Eko-socialne kmetije Korenika; Socialno podjetništvo - priložnost za podjetništvo na podeželju/ Socijalno poduzetništvo - prilika za ruralno poduzetništvo

 • Lilil Miloševič, predsednica MOZAIK, društvo za socialno vključenost, soc. podjetje; Vloga socialnega podjetništva pri izvajanju programov socialne aktivacije (od ideje do družbeno koristnega podjetništva tudi za težje zaposljive/ Uloga socijalnog poduzetništva u provedbi programa socijalne aktivacije (od ideje do društveno korisnog poduzetništva čak i za teže zapošljive osobe.

 • Izvajanje učne prakse v delovnem modulu SA v sodelovanju z lokalnim okoljem/ Provedba nastavne prakse u radnom modulu za SA u suradnji s lokalnim okruženjem;
12.00

Voden ogled Eko-socialne kmetije s poudarkom na spozavanju poslovnega modela /Obilazak Eko-socijalne farme s naglaskom na upoznavanje poslovnog modela

Razprava ob lokalni, tradcionalni prekmurski malici (lokalne sestavine), po principu “brez odpadkov”/ Rasprava uz domaću, tradicionalnu prekmursku užinu (lokalni sastojci), temeljenom na principu „bez otpada

13.00-14.00

TEORETIČEN DEL / TEORETSKI DIO

 • Mojca Žganec Metelko, predsednica Združenja SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE, socialno podjetje; Organiziranje izvajanja programa socialne aktivacije v sektorju socialnega podjetništva/ Organizacija provedbe programa socijalne aktivacije u sektoru socijalnog poduzetništva

 • Miro Mihec, direktor ETIKA d.o.o.; Ustvarjanje družbenega kapitala skozi dejavnost socialnih podjetij/ Stvaranje socijalnog kapitala djelatnošću socijalnih poduzeća;
  Komunikacija o družbenem učinku in vloga posameznika pri oblikovanju družbene odgovornosti/ Komunikacija o društvenom utjecaju i ulozi pojedinca u oblikovanju društvene odgovornosti

 • Dr. Marinka Vovk, direktorica CPU; Predstavitev praktične izvedbe T2 – Razvoj in testiranje inovativnega modela celostnega upravljanja za izboljšanje socialne aktivacije (2Sokrog)/ Praktična T2 prezentacija - Razvoj i testiranje inovativnog modela integriranog upravljanja za poboljšanje socijalne aktivacije (2Sokrog)

ZAKLJUČEK/ZAKLJUČAK

Dodatne informacije/ Za više informacija: dr. Marinka Vovk, CPU 

 

Fotogalerija:


Prezentacije:

pdfKorenika - Socialno pdojetnistvo in njegova vloga pri izvajanju socialne aktivacije9.07 MB

pdfZSES - Organiziranje izvajanja programa socialne aktivacije v soc. podjetnistvu2.74 MB

pdfEtika - Ustvarjanje družbenega kapitala skozi socialno dejavnost725.51 KB

pdfCPU - Model socialne aktivacije 2SoKroG2.49 MB

 

Čezmejne delavnice se organizirajo v okviru projekta 2SoKroG in so brezplačne. Za modul 3 je potrebna predhodna elektronska prijava (E - PRIJAVA)./ Prekogranične radionice organiziraju su u sklopu projekta 2SoKroG i besplatne su. Svako sudjelovanje na stručnim radionicama zahtijeva prethodnu elektroničku registraciju (E - PRIJAVA).

Dodatne informacije/Za više informacija: dr. Marinka Vovk, CPU 

Več informacij o ostalih vsebinskih modulih: POVEZAVA 2SoKroG.


Vljudno vabljeni!
Radujemo se susretu!

Koordinator modula 4: Center ponovne uporabe (CPU) s projektnimi partnerji:

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko