2sokrog 1interreg SI HR 1

Vabilo mednarodni posvet1

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije, dvig institucionalnih zmogljivosti (CSD, Uradi za delo) in krepitev kompetenc javnih uslužbencev za uspešno aktivno socialno politiko, zmanjšanje revščine in izboljšanje kakovosti življenja. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom državne socialne pomoči, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo socialno-zdravstveno stanje.

Projekt 2SoKroG bavi se područjem socijalne zaštite i zapošljavanja sa ciljem jačanja partnerstva javnih institucija i dionika u području socijalne aktivacije, podizanja institucionalnih kapaciteta (centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje) i povećanja kompetencija djelatnika javnih institucija za uspješnu aktivnu socijalnu politiku, smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života. Cilj socijalne aktivacije je pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i dugotrajnim korisnicima socijalne pomoći da se (ponovno) aktivno integriraju u društvo, ako je moguće i zaposle, postanu motiviraniji za životne promjene i poboljšaju svoje socijalno zdravstveno stanje.

Kako bomo s socialno aktivacijo zagotavljali zdravo, varno in dostopnejšo čezmejno območje?
Preko aktivnega urejanja socialne situacije/problematike ranljivih oseb, informiranja in podpore za njihovo opolnomočenje, dviga različnih funkcionalnih kompetenc, širjenja socialnih omrežij in stikov ter dviga delovnega potenciala (s pridobivanjem novih spretnosti in znanj), podpore za njihovo ponovno aktivacijo in integracijo v različne družbene sisteme.

Kako sa socijalnom aktivacijom osigurati zdravo, sigurno i pristupačno prekogranično područje?
Aktivnim upravljanjem socijalnom situacijom / pitanjima problematike ranjivih osoba, informiranjem i podrškom za njihovim osnaživanjem, podizanjem različitih funkcionalnih kompetencija, širenjem socijalnih mreža i kontakata, podizanjem radnog potencijala (stjecanjem novih vještina), potporom njihovoj reaktivaciji i integraciji u različite socijalne mreže.

 

VABILO/POZIV

NA ČEZMEJNO DELAVNICO
NA POGRANIČNU STRUČNU RADIONICU

MODUL 5:
»Socialna aktivacija za preprečevanje revščine in socialne izključenosti«
»Socijalna aktivacija kojom se sprečava siromaštvo i socijalna isključenost«

Varaždin, 19.02.2020.
Hotel Varaždin, Kolodvorska ulica 19, 42 000 Varaždin

E-prijava

 

PROGRAM ČEZMEJNE DELAVNICE Z USPOSABLJANJEM

PROGRAM POGRANIČNE STRUČNE RADIONICE

9.30- 10.00

Registracija/Prijave

10.00-10.15

Uvodni del/Uvodni dio

Uvodni pozdrav: Krunoslav Blaži, ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

10.15 –11.15

Vsebinski del/Sadržaj radionice

"Delovno okolje in zdravje - negativni učinki dolgotrajne brezposelnosti na posameznika in družbo"/„Radno okruženje i zdravlje – negativni učinci dugotrajne nezaposlenosti za pojedinca i društvo“

  • zkušnje in razprave/iskustva i diskusija

mr. Irena Stipešević Rakamarić , dr. med. spec. javnog zdravstva
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Djelatnost za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicinu, Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku, Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

11.15-11.45 Odmor za kavo/Pauza za kavu
11.45-12.30

“Izkušnje in pristopi pri delu s socialno izključenimi osebami“/“Iskustva i pristupi u radu sa socijalno isključenim osobama

  • Psihološka prva pomoč/Psihološka prva pomoć
  • Predsodki uporabnikov (in strokovnjakov)/Predrasude korisnika (i stručnjaka)
  • Primeri dobre prakse/Primjeri dobre prakse

Mirjana Vincek-Škvorc, prof.psiholog&psihoterapeut RT
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

12.30-13.00

Primer dobre prakse/Primjer dobre prakse

Ivan Božić , upravitelj  Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec

 

ZAKLJUČEK/ZAKLJUČAK

Dodatne informacije/za više informacija: Melita Hrupački, JURA,

Prezentacije:

pdfSocialna aktivacija - zdravje in produktivnost - Irena S Rakamarić4.11 MB

pdfSocijalno iskljucene osobe - nezaposlenost - psihicko zdravlje - Mirjana V. Skvorc661.29 KB

pdfPsiholoska prva pomoc - Mirjana V Skvorc2.4 MB

pdfPrimer dobre prakse socialne aktivacije - Humana Nova Čakovec688.09 KB

 

Modul 5 je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradov za delo, regijskim koordinatorjem za socialno aktivacijo, resornim ministrstvom in zbornicam, združenjem, tematskim strokovnjakom in institucijam neformalnega izobraževanja.

Modul 5 namijenjen je državnim službenicima iz centara za socijalni rad, radnih ureda, regionalnih koordinatora za socijalnu aktivaciju, resornih ministarstava i komora, udruga, tematskih stručnjaka i neformalnih obrazovnih ustanova.


Čezmejne delavnice so organizirane v okviru projekta 2SoKroG in so brezplačne. Za vsako udeležbo na strokovnih delavnicah je potrebna predhodna elektronska prijava: E-prijava

Prekogranične radionice organiziraju su u sklopu projekta 2SoKroG i besplatne su. Svako sudjelovanje na stručnim radionicama zahtijeva prethodnu elektroničku registraciju: E-prijava.

 

Veselimo se vaše udeležbe!
Radujemo se Vašem dolasku!

Fotogalerija:

 

Radionicu organizira: Javna ustanova za regionalni razvoj
Varaždinske županije s projektnim partnerima

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko